Yunjing Concordance

Yunjing

韻鏡

外轉笫三十九開

毿
𤟟
𡝫
𢜰
趿
𨂁
𨖷
𩏩
𥰨
𧵊
𪒠
𡄑
𣣹
𠎷
𪙊
𩬑
㦿
𦊔
𠐩
𩑳
𡕢
𪉦
𪉜
𥃐
𦀖
𨂝
𠪚
𪉦
lom
hom
xom
om
som
dzom
tshom
tsom
hɛm
xɛm
ɛm
srɛm
dzrɛm
nyem
ljem
jem
jem
dzyem
syem
tshyem
tsyem
lem
hem
xem
tsjem
lomX
xomX
omX
somX
dzomX
tshomX
tsomX
lɛmX
hɛmX
xɛmX
ɛmX
srɛmX
dzrɛmX
tsrhɛmX
tsrɛmX
ljemX
hemX
xjemX
jemX
dzyemX
syemX
tsyemX
lemX
tshemX
tsjemX
lomH
homH
xomH
omH
somH
tshomH
tsomH
hɛmH
ɛmH
dzrɛmH
tsrɛmH
jemH
dzyemH
syemH
tshyemH
tsyemH
lemH
emH
semH
dzemH
tsemH
lop
hop
xop
op
sop
dzop
tsop
hɛp
xɛp
ɛp
srɛp
dzrɛp
tsrhɛp
tsrɛp
nyep
ljep
jep
xop
jep
dzyep
syep
tshyep
tsyep
lep
hep
xep
sep
dzep
tshjep
tsep
lam
ham
xam
sam
dzam
hæm
srjem
sræm
dzræm
tsrhæm
xjæm
jæm
jem
jiem
zjem
sjem
dzjem
tshjem
lamX
xamX
amX
dzamX
tshamX
tsamX
hæmX
xæmX
æmX
sræmX
dzræmX
tsrhæmX
dzrjæmX
syemX
jemX
jiemX
dzjemX
tshjemX
lamH
hamH
xamH
samH
dzamH
hæmH
xæmH
sræmH
dzræmH
tsrhæmH
tsræmH
xjæmH
nyemH
ljemH
jemH
jiemH
dzjemH
tshjemH
tsjemH
lap
hap
xap
ap
sap
dzap
tshap
hæp
xæp
æp
sræp
jæp
xjæp
jæp
syep
jep
jep
dzjep
tshjep
tsjep
ngom
khom
kom
nom
dom
thom
tom
ngɛm
khɛm
kɛm
nrɛm
trɛm
ngjem
gjem
khjem
kem
nrjem
drjem
trhjem
trjem
pjem
gjiem
khem
nem
dem
them
tem
ngomX
khomX
komX
nomX
domX
thomX
tomX
khɛmX
kɛmX
nrɛmX
khɛmX
trhɛmX
ngjemX
gjemX
khjemX
kjemX
trhjemX
pjemX
khjiemX
kemX
nemX
demX
themX
temX
memX
ngomH
khomH
komH
nomH
domH
thomH
tomH
ngɛmH
khɛmH
kɛmH
nrɛmH
drɛmH
trɛmH
trhjemH
pjemH
khemH
kemH
nemH
demH
themH
temH
ngop
khop
kop
nop
dop
thop
top
ngɛp
khɛp
kɛp
nrɛp
trhɛp
trɛp
gjep
khjep
kjep
nrjep
drjep
trhjep
trjep
khep
kep
nep
dep
thep
tep
kham
kam
dam
tham
tam
mam
ngæm
khæm
kæm
bæm
ngjæm
khjæm
khamX
kamX
damX
thamX
tamX
mamX
khæmX
ngjæmX
khjæmX
khamH
kamH
damH
thamH
tamH
kæmH
bæmH
ngjæmH
khjæmH
mjæmH
ngjiemH
ngap
khap
kap
nap
dap
thap
tap
kæp
dræp
ngjæp
gjæp
khjæp
kjæp
毿
𤟟
𡝫
𢜰
趿
𨂁
𨖷
𩏩
𥰨
𧵊
𪒠
𡄑
𣣹
𠎷
𪙊
𩬑
㦿
𦊔
𠐩
𩑳
𡕢
𪉦
𪉜
𥃐
𦀖
𨂝
𠪚
𪉦
lam
xɦam
xam
ʔam
sam
tsɦam
ts‘am
tsam
xɦjaam
xjaam
ʔjaam
ʂaam
tʂɦaam
riam
liam
iam
xiam
ʔiam
ʂɦiam
ʂiam
tʂ‘iam
tʂiam
liam
xɦjiam
xjiam
siam
tsiam
lam´
xɦam´
xam´
ʔam´
sam´
tsɦam´
ts‘am´
tsam´
laam´
xɦjaam´
xjaam´
ʔjaam´
ʂaam´
tʂɦaam´
tʂ‘aam´
tʂaam´
riam´
liam´
xɦiam´
xiam´
ʔiam´
ʂɦiam´
ʂiam´
tʂiam´
ram´
liam´
ts‘iam´
tsiam´
lam`
xɦam`
xam`
ʔam`
sam`
tsɦam`
ts‘am`
tsam`
xɦjaam`
xjaam`
ʔjaam`
tʂɦaam`
tʂaam`
riam`
liam`
ʔiam`
ʂɦiam`
ʂiam`
tʂ‘iam`
tʂiam`
liam`
ʔjiam`
siam`
tsɦiam`
tsiam`
lap
xɦap
xap
ʔap
sap
tsɦap
ts‘ap
tsap
xɦjaap
xjaap
ʔjaap
ʂaap
tʂɦaap
tʂ‘aap
tʂaap
riap
liap
iap
xiap
ʔiap
ʂɦiap
ʂiap
tʂ‘iap
tʂiap
liap
xɦjiap
xjiap
siap
tsɦiap
ts‘iap
tsiap
lam
xɦam
xam
ʔam
sam
tsɦam
xɦjaam
ʂɦaam
ʂaam
tʂɦaam
tʂ‘aam
xiam
ʔiam
ʂɦiam
jiam
ʔjiam
sɦiam
siam
tsɦiam
ts‘iam
tsiam
lam´
xam´
ʔam´
tsɦam´
ts‘am´
tsam´
xɦjaam´
xjaam´
ʔjaam´
ʂaam´
tʂɦaam´
tʂ‘aam´
ʔiam´
ʂiam´
jiam´
ʔjiam´
tsɦiam´
ts‘iam´
lam`
xɦam`
xam`
sam`
tsɦam`
xɦjaam`
xjaam`
ʔjaam`
ʂaam`
tʂɦaam`
tʂ‘aam`
tʂaam`
liam`
xiam`
ram`
liam`
jiam`
ʔjiam`
tsɦiam`
ts‘iam`
tsiam`
lap
xɦap
xap
ʔap
sap
tsɦap
ts‘ap
xɦjaap
xjaap
ʔjaap
ʂaap
iap
xiap
ʔiap
ʂiap
jiap
xɦjiap
ʔjiap
tsɦiap
ts‘iap
tsiap
ŋam
k‘am
kam
nam
tɦam
t‘am
tam
ŋjaam
k‘jaam
kjaam
nraam
traam
ŋiam
kɦiam
k‘iam
kiam
nriam
trɦiam
tr‘iam
triam
piam
kɦjiam
k‘jiam
niam
tɦiam
t‘iam
tiam
ŋam´
k‘am´
kam´
nam´
tɦam´
t‘am´
tam´
ŋjaam´
k‘jaam´
kjaam´
nraam´
trɦaam´
tr‘aam´
ŋiam´
kɦiam´
k‘iam´
kiam´
tr‘iam´
piam´
k‘jiam´
kjiam´
niam´
tɦiam´
t‘iam´
tiam´
mjiam´
ŋam`
k‘am`
kam`
nam`
tɦam`
t‘am`
tam`
ŋjaam`
k‘jaam`
kjaam`
nraam`
trɦaam`
traam`
ŋiam`
tr‘iam`
piam`
k‘jiam`
kjiam`
niam`
tɦiam`
t‘iam`
tiam`
ŋap
k‘ap
kap
nap
tɦap
t‘ap
tap
ŋjaap
k‘jaap
kjaap
nraap
trɦaap
tr‘aap
traap
kɦiap
k‘iap
kiap
nriap
trɦiap
tr‘iap
triap
k‘jiap
kjiap
niap
tɦiap
t‘iap
tiap
k‘am
kam
tɦam
t‘am
tam
mam
ŋjaam
k‘jaam
kjaam
pɦaam
ŋiam
kɦiam
k‘iam
k‘am´
kam´
tɦam´
t‘am´
tam´
mam´
k‘jaam´
ŋiam´
k‘iam´
k‘am`
kam`
tɦam`
t‘am`
tam`
kjaam`
pɦaam`
ŋiam`
k‘iam`
miam`
ŋjiam`
ŋap
k‘ap
kap
nap
tɦap
t‘ap
tap
kjaap
trɦaap
ŋiap
kɦiap
k‘iap
kiap
trɦiap
毿
𤟟
𡝫
𢜰
趿
𨂁
𨖷
𩏩
𥰨
𧵊
𪒠
𡄑
𣣹
𠎷
𪙊
𩬑
㦿
𦊔
𠐩
𩑳
𡕢
𪉦
𪉜
𥃐
𦀖
𨂝
𠪚
𪉦
lậm1
ɣậm1
χậm1
ˑậm1
sậm1
dz‘ậm1
ts‘ậm1
tsậm1
ɣăm1
χăm1
ˑăm1
ṣăm1
dẓ‘ăm1
ńźi̯äm1
li̯äm1
i̯äm1
ˑi̯äm1
źi̯äm1
śi̯äm1
tś‘i̯äm1
tśi̯äm1
liem1
ɣiem1
χiem1
tsi̯äm1
lậm2
χậm2
ˑậm2
sậm2
dz‘ậm2
ts‘ậm2
tsậm2
lăm2
ɣăm2
χăm2
ˑăm2
ṣăm2
dẓ‘ăm2
tṣ‘ăm2
tṣăm2
li̯äm2
ɣiem2
χi̯äm2
ˑi̯äm2
źi̯äm2
śi̯äm2
tśi̯äm2
liem2
ts‘iem2
tsi̯äm2
lậm3
ɣậm3
χậm3
ˑậm3
sậm3
ts‘ậm3
tsậm3
ɣăm3
ˑăm3
dẓ‘ăm3
tṣăm3
ˑi̯äm3
źi̯äm3
śi̯äm3
tś‘i̯äm3
tśi̯äm3
liem3
ˑiem3
siem3
dz‘iem3
tsiem3
lập
ɣập
χập
ˑập
sập
dz‘ập
tsập
ɣăp
χăp
ˑăp
ṣăp
dẓ‘ăp
tṣ‘ăp
tṣăp
ńźi̯äp
li̯äp
i̯äp
χập
ˑi̯äp
źi̯äp
śi̯äp
tś‘i̯äp
tśi̯äp
liep
ɣiep
χiep
siep
dz‘iep
ts‘i̯äp
tsiep
lâm1
ɣâm1
χâm1
sâm1
dz‘âm1
ɣam1
ṣi̯äm1
ṣam1
dẓ‘am1
tṣ‘am1
χi̯ɒm1
ˑi̯ɒm1
i̯äm1
ˑi̯äm1
zi̯äm1
si̯äm1
dz‘i̯äm1
ts‘i̯äm1
lâm2
χâm2
ˑâm2
dz‘âm2
ts‘âm2
tsâm2
ɣam2
χam2
ˑam2
ṣam2
dẓ‘am2
tṣ‘am2
dẓ‘i̯ɒm2
śi̯äm2
i̯äm2
ˑi̯äm2
dz‘i̯äm2
ts‘i̯äm2
lâm3
ɣâm3
χâm3
sâm3
dz‘âm3
ɣam3
χam3
ṣam3
dẓ‘am3
tṣ‘am3
tṣam3
χi̯ɒm3
ńźi̯äm3
li̯äm3
i̯äm3
ˑi̯äm3
dz‘i̯äm3
ts‘i̯äm3
tsi̯äm3
lâp
ɣâp
χâp
ˑâp
sâp
dz‘âp
ts‘âp
ɣap
χap
ˑap
ṣap
i̯ɒp
χi̯ɒp
ˑi̯ɒp
śi̯äp
i̯äp
ˑi̯äp
dz‘i̯äp
ts‘i̯äp
tsi̯äp
ngậm1
k‘ậm1
kậm1
nậm1
d‘ậm1
t‘ậm1
tậm1
ngăm1
k‘ăm1
kăm1
ńăm1
tˆăm1
ngi̯äm1
g‘i̯äm1
k‘i̯äm1
kiem1
ńi̯äm1
dˆ‘i̯äm1
tˆ‘i̯äm1
tˆi̯äm1
pi̯äm1
g‘i̯äm1
k‘iem1
niem1
d‘iem1
t‘iem1
tiem1
ngậm2
k‘ậm2
kậm2
nậm2
d‘ậm2
t‘ậm2
tậm2
k‘ăm2
kăm2
ńăm2
k‘ăm2
tˆ‘ăm2
ngi̯äm2
g‘i̯äm2
k‘i̯äm2
ki̯äm2
tˆ‘i̯äm2
pi̯äm2
k‘i̯äm2
kiem2
niem2
d‘iem2
t‘iem2
tiem2
miem2
ngậm3
k‘ậm3
kậm3
nậm3
d‘ậm3
t‘ậm3
tậm3
ngăm3
k‘ăm3
kăm3
ńăm3
dˆ‘ăm3
tˆăm3
tˆ‘i̯äm3
pi̯äm3
k‘iem3
kiem3
niem3
d‘iem3
t‘iem3
tiem3
ngập
k‘ập
kập
nập
d‘ập
t‘ập
tập
ngăp
k‘ăp
kăp
ńăp
tˆ‘ăp
tˆăp
g‘i̯äp
k‘i̯äp
ki̯äp
ńi̯äp
dˆ‘i̯äp
tˆ‘i̯äp
tˆi̯äp
k‘iep
kiep
niep
d‘iep
t‘iep
tiep
k‘âm1
kâm1
d‘âm1
t‘âm1
tâm1
mâm1
ngam1
k‘am1
kam1
b‘am1
ngi̯ɒm1
k‘i̯ɒm1
k‘âm2
kâm2
d‘âm2
t‘âm2
tâm2
mâm2
k‘am2
ngi̯ɒm2
k‘i̯ɒm2
k‘âm3
kâm3
d‘âm3
t‘âm3
tâm3
kam3
b‘am3
ngi̯ɒm3
k‘i̯ɒm3
mi̯ɒm3
ngi̯äm3
ngâp
k‘âp
kâp
nâp
d‘âp
t‘âp
tâp
kap
dˆ‘ap
ngi̯ɒp
g‘i̯ɒp
k‘i̯ɒp
ki̯ɒp