Vietnamese Initial

Vietnamese

ta    tai    tam    tang    tanh    tao    tà    tài    tàm    tàn    tào    tàu    tày    tá    tác    tách    tái    tán    táng    táo    táp    tát    táu    tâm    tân    tây    tã    tăm    tăng    tạ    tạc    tại    tạm    tạng    tạnh    tạo    tạp    tạt    tả    tải    tản    tảo    tấm    tấn    tấp    tất    tấu    tầm    tần    tầng    tẩu    tẩy    tận    tập    tật    tắc    tắm    tắt    tằm    tằng   
te    ten    teo    tèo    tép    tê    tặc    tặng    tẹo    tẻ    tế    tếch    tể    tễ    tệ   
tha    thai    tham    than    thang    thanh    thao    thau    then    thi    thiêm    thiên    thiêu    thiếc    thiến    thiếp    thiết    thiền    thiều    thiển    thiểu    thiệm    thiện    thiệp    thiệt    thiệu    tho    thoa    thoen    thoi    thoá    thoái    thoăn    thoạ    thoại    thoả    thu    thung    thuyên    thuyết    thuyền    thuý    thuấn    thuần    thuẫn    thuận    thuật    thuốc    thuốn    thuồng    thuộc    thuỳ    thuỷ    thành    thác    thái    thám    thán    thánh    tháo    tháu    thâm    thân    thâu    thây    thèm    thé    thép    thê    thêm    thêu    thì    thí    thích    thím    thính    thòi    thòng    thó    thóc    thô    thôi    thôn    thông    thõng    thù    thùa    thùng    thùy    thú    thúc    thúng    thút    thăn    thăng    thũng    thư    thương    thước    thường    thưởng    thược    thượng    thượt    thạc    thạch    thả    thảm    thảo    thảy    thấp    thất    thấu    thầm    thần    thẩm    thẩn    thẩu    thậm    thận    thập    thắc    thắng    thắt    thằn    thằng    thẳm    thẳng    thặng    thế    thết    thề    thềm    thể    thỉ    thỉnh    thị    thịnh    thọ    thọc    thỏ    thỏm    thố    thốn    thống    thổ    thổi    thổn    thớt    thờ    thở    thởi    thợ    thụ    thục    thủ    thứ    thức    thừa    thử    thự    thực   
ti    tia    tinh    tiu    tiêm    tiên    tiêu    tiếc    tiếm    tiến    tiếng    tiếp    tiết    tiềm    tiền    tiều    tiểu    tiễn    tiễu    tiệm    tiện    tiệp    tiệt    tì    tình    tí    tía    tích    tín    tính    tỉ    tỉnh    tị    tịch   
to    toan    ton    toà    toàn    toái    toán    toát    toét    toại    toả    tò    tòng    tói    tóm    tô    tôn    tông    tơ    tơi    tỏi    tố    tốc    tối    tốn    tống    tốt    tồn    tổ    tổng    tộ    tộc    tội    tới    tở   
tra    trang    tranh    trao    tri    trinh    triết    triền    triều    triển    triện    triệt    triệu    trong    tru    trun    trung    truy    truyền    truân    truột    truỵ    trà    trài    tràn    trành    trào    trá    trác    trách    trái    tráng    tránh    trát    trâm    trân    trèm    trét    trêu    trì    trình    trí    trích    trính    tròm    tròn    tròng    tróc    trót    trù    trùn    trùng    trú    trúc    trăng    trĩ    trũng    trư    trưa    trưng    trương    trướng    trường    trượng    trạc    trạch    trại    trạm    trạng    trảm    trảo    trấn    trấp    trần    trầu    trẫm    trận    trập    trật    trắc    trắm    trắt    trặc    trẻo    trệu    trị    trịch    trịnh    trọc    trọng    trốc    trối    trốn    trồng    trộm    trộng    trớ    trở    trợ    trụ    trục    trứ    trừ    trừng    trừu    trữ   
tu    tua    tung    tuy    tuyên    tuyền    tuyển    tuyệt    tuân    tuý    tuấn    tuất    tuần    tuẫn    tuếch    tuồm    tuồn    tuồng    tuỳ    tuỵ    tuỷ    tù    tùa    tùm    tùng    tú    túc    túi    túng    tư    tưng    tươm    tương    tước    tưới    tướng    tướt    tường    tưởng    tượng    tụ    tục    tụi    tụng    tứ    tứa    tức    từ    tử    tửa    tự    tựa