Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xuán
xuàn
Japanese
gen
ken
Korean
hyen
Cantonese
jyun4
Vietnamese
huyền
Graphical Phonetic
Radical 95.0 Karlgren
169
Four Corner Code 0073.2 Wieger
124
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xyăn´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xɦjyan
Yunjing
Early Middle Chinese
ɣwɛn
hwen
ɣiwen1
Guangyun
Old Chinese
[ăkw]ə́ŋj
[gw]in
g‘iwen1
Shijing
GSR