Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 14 kuŋ 1a 平聲陰