Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 317 uj` 4d 去聲 𩤸