Zhongyuan Yinyun

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山

8

704 ʂan 1a 平聲陰
705 tan
706 kan 竿
707 an
708 kjan
709 k‘an
710 kwan
711 ʂwan
712 pan
713 wan
714 t‘an
715 fan
716 san
717 p‘an
718 k‘jan
719 tʂan
720 ts‘an
721 tʂwan
722 jan
723 xan´ 3c 上聲 𩏑
724 lan´ 2b 平聲陽
725 xwan´
726 ts‘an´
727 xjan´
728 t‘an´
729 fan´
730 nan´
731 man´
732 jan´
733 tʂ‘an´
734 wan´
735 fanˇ 3c 上聲
736 sanˇ •£
737 ʋanˇ
738 panˇ
739 kjanˇ
740 tʂ‘anˇ
741 tanˇ
742 kanˇ
743 t‘anˇ
744 xanˇ
745 k‘anˇ
746 lanˇ
747 tsanˇ
748 wanˇ
749 nanˇ
750 tʂanˇ
751 janˇ
752 xan` 4d 去聲
753 tan`
754 ʋan`
755 t‘an`
756 an`
757 kan`
758 ts‘an`
759 tʂan`
760 p‘an` 𣡄
761 tʂwan`
762 ʂwan` 𤅲
763 man`
764 kwan`
765 tsan`
766 xwan`
767 kjan`
768 ʂan`
769 pan`
770 fan`
771 xjan`
772 jan`
773 k‘an`
774 lan`
775 tʂ‘wan` 𥱕
776 san` •£
777 nan`
778 wan`