Vietnamese Initial

Vietnamese

ken    keng    keo    kén    kéo    kép    kê    kẹt    kẻ    kẻng    kế    kết    kều    kể    kệ   
khai    kham    khan    khang    khanh    khay    khe    khem    khi    khinh    khiêm    khiếm    khiến    khiếp    khiết    khiếu    khiền    khiển    kho    khoa    khoan    khoá    khoái    khoáng    khoé    khoét    khoả    khoản    khoảng    khoảnh    khoẻ    khu    khua    khum    khung    khuya    khuynh    khuyên    khuyến    khuyết    khuân    khuê    khuôn    khuất    khác    khách    khái    khám    kháng    khánh    khát    khâm    khâu    khê    khêu    khí    khích    khín    khíu    khóc    khô    khôi    khôn    không    khú    khúc    khúm    khăn    khư    khước    khạc    khả    khải    khảm    khảng    khảo    khấn    khất    khấu    khẩn    khẩu    khật    khắc    khắp    khẳng    khế    khểnh    khỉu    khịt    khỏng    khố    khốc    khối    khốn    khống    khổ    khổng    khởi    khủng    khứ    khứa   
kia    kim    kinh    kiêm    kiên    kiêu    kiếm    kiến    kiếp    kiềm    kiền    kiều    kiểu    kiễng    kiệm    kiện    kiệt    kiệu    kì    kình    kí    kích    kính    kĩ    kỉ    kị    kịch    kịp   
kỳ