Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
gōu
gòu
Japanese
kou
ku
Korean
kwu
Cantonese
au1
gau1
ngau1
Vietnamese
câu
Graphical Phonetic
Radical 167.5 Karlgren
484
Four Corner Code 8712.0 Wieger
131
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
kǝw
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
kǝw
Yunjing
Early Middle Chinese
kow
kuw
kḙu1
Guangyun
Old Chinese
[x]áɥ
[gwrj]o
ku1
Shijing
GSR