Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
bēi
pái
Japanese
hai
bai
hi
heki
hei
byaku
Korean
Cantonese
bei6
paai4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 118.8 Karlgren
Four Corner Code 8840.6 Wieger
388
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
pji
pjiaj
pji´
Yunjing
Early Middle Chinese
pjiă
pɛj
pjiăˀ
pjie
pej
pjieX
piḙ1
piei1
piḙ2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR