Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
dǎi
è
dāi
Japanese
gatsu
atsu
gachi
Korean
al
tay
Cantonese
aat3
daai2
Vietnamese
ngạt
Graphical Phonetic
Radical 78.0 Karlgren
959
Four Corner Code 1020.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
[‑]at
[]at
-ât1??
Shijing
GSR