Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xuàn
yuán
Japanese
ken
kan
en
Korean
wen
Cantonese
hyun3
jyun4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 75.9 Karlgren
Four Corner Code 5294.7 Wieger
505
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xyan`
Yunjing
Early Middle Chinese
xuanʰ
xjwonH
χi̯wɒn3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR