Transcription NEVA

The NEVA transcription

f. 103r

Paragraph 1

1 pCedal Ƨdy ytĖCypCy otey alSey qotĖy qotal Šedy ySdal maiṇ okal dal my
2 daiṇ Ṩek CṖẹdy daloky opCemy pCeԱl Cep ar otCy sal lkEy sar aiṇ okad Cemy
3 ySdaiṇ ƧEk Ceoty Cokal Cemy CKy or ârol okaiṇ Cal ot Skar dtan Cal
4 yCedy qokedy okedy qokEy okey Cdar ol loty Cedar aly

Paragraph 2

5 poCaral okedar Sedy otEy qokey lkar SĖky okalor Sedy yk rkar otae okdy
6 oCĖy daiṇ Šek okĖdy okey Sedy qokealdy ŠTy qotedy qotȘȘ otȘ seiṇ
7 saiṇ Cey Se ol esedy qokĖy okĖody qaedy ol Sedy

Paragraph 3

8 daroal okey Cemy okey r aiṇ okĊy qoisal qotar adŽey efCo ltȘdy talkeCdy lo

Paragraph 4

9 otEos ar Ceal okĖy Sey lkaůṇ Sey lkear otaiṇ Šemy otey l Edy okEdaraɱ
10 daůṇ al oaiṇ okeol Cal okaɱ Cety Sedy otaůṇ Sedy teolSy otEdy s aiṇ
11 dar a tEy otaiṇ lol Šedy okaiṇ Cey qoreůṇ Šey otoy qokeol key maḰyky
12 oaiṇ Şey SKy otEy qokeol kĖmy Sar aůṇ otemy

Paragraph 5

13 pođar Şeor qotedy okĖy qokar CeKy qokaiṇ Cedy pCdy tSmy dal karol
14 okaiṇ Sekaiṇ Cemy qokECy qoky Sey lo l s aůṇ Cey Ckaiṇ CTy qoky
15 qotemy qokĖy Sal qotey Skaiṇ

Paragraph 6

16 dSol Şolkar Şdaůṇ CEy rař okĖy SƑedy opCeol otEdy tCey Sky
17 s ar Sey qokey kEmy qokĖy CKy qokal oty âr aiṇ

Paragraph 7

18 polCemy qokeol okaiṇ CeTy otEy lŠemy okaiṇ qokaiṇ qotalSedy oteys
19 okaůṇ Cey qoy Sey qokaůṇ Cedy qokaiṇ oteal lkar otaral lkldy lr
20 yCaiṇ ŠKy qokaůṇ Sey qokaiṇ Sedy olor

Paragraph 8

21 pCeaɱ sokemy dalkar otal qokal Ceṕy okedy qoky ṕCemy okaly qokĖmy lor
22 mal Sy okaiṇ SKomy Šdal qokĖdy Şemy qotar CTy Cep ar otar opCy
23 daůṇ SeKy lCedy CKy Sol

Paragraph 9

24 tCoky okeal Sedy qokal oty oṕCedy qotaiṇ STy otey daiṇ otĖy oky
25 dar Ƨey qokaiṇ CKey Cey kaiṇ Cedal okĊy qo odaiṇ okaiṇ otĖy ol
26 otĖdy okEy qotEy Sey o l CĖdar Şey l otos

Paragraph 10

27 qokeCy okEy qokĖy lkEo dy SĖy qokĖy l keol tCey qokĖy âkĖy qokaly
28 deSedy qokeĖy d alkaiṇ okaůṇ Cedy qokĖy otaiṇ aiṇ ol CĖy l kĖdy
29 qokĊCy SokĖy qoCey qokĖy Cal Cedy

Paragraph 11

30 pColkCdy SeKy qokey okaůṇ Sedy CpCy opCedy otEykŞy Cdaly
31 saůṇ Col kaůṇ Cal okaůṇ ŞKy qokal Sdar ŠCdy okaůṇ Cty
32 okĖy Sedy qokemy qokal Sety otemy STy aůṇ

Paragraph 12

33 qokĖy CeCy qokey SKy Coldy qokal y Semy ytEdy qotail Semy
34 Seo d oSey CEdal aůṇ

Paragraph 13

35 qokEar Caiṇ ol aiṇ Cey kaiṇ Ƨeol Ƨedaiṇ qokĖdy ykĖmy lCeḿ
36 okeol Cedy okEdy qokĖdy qokĖy Sdy otey qokĖy

Paragraph 14

37 pCedy qokĖy qokeo daiṛ qokSy qokĖdy qokĖḏy Csty Ƨey Ƨal ky
38 oteCemy qokaiṇ ƧTy CKy l okĖdy CeKy lokaiṇ Sedy okĖy
39 ykEdy qokĖy lSĖy qotal Semy otEy

Paragraph 15

40 qokĖy SEâl ŠKy Ṩeol Sody ol aůṇ otemy qotĖy loteir otaɱ
41 Ceol SĊy qotey otĖal otEdy Ƨet So kEos Sey qokĖmy qokal dal
42 tƧey Ƨeol CeolSy Calal

Paragraph 16

43 ťar Ceal ol SĖy qotal Seal qokal SĖmy okeŠedy Ƨokey qokaůṇ
44 odĖey qokĖy Sey Seal otŠedy

Paragraph 17

45 qokĖdy qokĖmy Sol Šedar Cemy qotĖmy otĖdy olkeol ltar y
46 Col kĖy qokEy Ceol Co rol Sedy qokĖy qokEy ol lâůṇ Ceman
47 sƧĖy okĖo l lCey qokaly lCEdy oloraůṇ

Paragraph 18

48 polar ar lSemy qotol aůṇ qokEy qokCy SkCy oṕCealâl kĖy saɱ
49 okEy lr aiṇ l ol SEd qokEy Seâl qokĖmy Sedy qoky lĊs aiṇ
50 sSĖy l Sey qol CĖy Cey qokEy okEy qokaiṇ CEy qotaiṇ
51 saůṇ CetĖy Sey Ceoŝaůṇ

Paragraph 19

52 pCemal otĖy qol kEdy qokEy qoty CeṕCy qoṕCey lkaůṇ otalsy
53 sSey qokemy qokaůṇ Sdy qokEy Cedy qokEy qokĖy lCemy loty
54 dƧĖy qotĊy mar Cedy qokey qoty