The lingua ignota of Hildegard von Bingen

The lingua ignota of Hildegard von Bingen

12th century.

A. Wiesbaden, Hessische Landesbibliothek, Hs 2 (Riesenkodex) (1180s)

B. Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Cod. lat. 4o 674 (early 13th century).

Elias von Steinmeyer and Eduard Sievers, Die althochdeutschen Glossen (Berlin, 1895).

The German abbess St Hildegard von Bingen (1098-1179) was a mystic and visionary who received a revelation which she believed to be the language of heaven.

The A text, diplomatic

Ignota Latin German Latin
Aigonz deus
Aieganz angelus
Ziuienz sanctus
Liuionz saluator
Diuueliz diabolus
Ispariz spiritus
Inimois homo
Iur uir
Vanix femina
Peuarrez patriarcha
Korzinthio propheta
Falschin uates
Sonziz aplus
Imschiol martir
Zanziuer confessor
Vrrzoil uirgo
Uigiza uidua
Pangizo penitens
Kulzphazur attauus
Phazur auus
Peueriz pater
Maiz mater
Nilzpeueriz uitricus
Nilzmaiz nouerca
Scirizin filius
Nilzsiriz priuignus
Limzkil infans
Zainz puer
Zimzial iuuenis
Bischiniz adolescens
Malkuirz senex
Fronix frater
Miskila soror
Peuors patruus
Fanschol auunculus
Pieniza amita
Maizfia matertera
Funschiol gener
Liaziz nurus
Zimbia socrus
Scair socer
Neniz nepos
Forinz maritus
Kaueia uxor
Loiffol populus
Hochziz cecus
Nosinz surdus
Hiszin Srabo
Sciniz balbus
Keliz blesus
Scarpinz mutus
Kolianz claudus
Pariziz eunuchus
Phanizchin idropicus
Siliziz cardiacus
Stragulz paraliticus
Pasizio leprosus
Hoil caput
Forischial sinciput
Ambila occiput
Frens uertex
Fasinz caluaria
Faraliz caluicium
Ceril cerebrum
Zirinschol ceriuella
Scaia sceidela, scetdela
Sterauinzia frons
Amzil extrex
Guia nu[o]lla
Ornalz crinis
Milischa coma
Ornalziriz cinninnus
Lasinz capillus
Criberanz cesaries
Luzeia oculus
Fonix pupilla
Luzpoinphia ougappel
Luzcrealz ougrinch
Luziliel cilium
Luziminispier palpebra
Pilsemia supercilium
Vguvviz lacrima
Oir auris
Oirunguizol orsmero
Oirclamisil orcrosia
Nascutil nasus
Nascuzirz naselo[v]ch
Nascumisil nasecrosla
Pusinzia catarrus snuz
Wisanza gene
Maiaz maxilla
Scamilin timpus
Moniz os
Talzim labium
Osinz mandibula
Maletinosinz kinnebacko
Uimzial gingiue
Malzir dens
Osinzmalskir molaris dens
Gulzia faux
Franix hu[o]bo
Gruzia guttur
Kolezia collum
Ranzgia lingua
Firanz saliua
Kolecruziz halsbein
Koletabeiaz ceruix
Maletin mentum
Viriscal barba
Zizia greno
Dulsielz facies
Scalzio humerus
Scaintila scapula
Iunix ascella
Branizel brachium
Discol musculus
Luguriz elenbogo
Iurstaniz cubitus
Nilzial rist
Vrzial manus
Zirins digitus
Pixel pollex
Conix cnugel
Salziox unguis
Pidago
Magux pugnus
Benizscia dextra
Silisza sinistra
Warinz inpetigo
Galich menbrum
Burbeiscal pectus
Burbefeleiz brustlefel
Laniscal ubera
Veriszoil uenter
Stranguliz umbilicus
Tirziel renes
Iuncxoil femur
Spirizan ilia
Tilzia uentriculus vvamba
Schicial latus
Kosinzia costa
Rimziol dorsum
Scorinz cor
Ieuriz iecur
Molliz pulmo
Scauril stomachus
Uiperiz splen
Idiez fel
Gloiz renunculus
Vnguizol aruina
Virzeia uiscera
Dariz intestina
Biuanz uesica
Fluanz locium
Rubianz sanguis
Suinz sudor
Dorniel culus
Duoliz nates
Zirzer anus
Menguiz stercus
Creueniz uirile membru[-] ueretrum
Uirlaiz testiculi
Lizia glandula
Amzglizia hegedruse
Fragizlanz locus uerecundie mulieris
Croich dich
Boil genu
Cliuanz os bein
Cruniz crus menschenbein
Sciacruniz tibie scinkun
Moueniz sures
Milisch medulla
Tabeializ uena
Crouiz talus
Vrzoia calcaneus
Funiz planta pedis
Misanz arcula ceha
Fuscal pes
Ranzil
Nosinz grint
Minscol ulcus svero
Abiliz bladera
Razil uenenum
Scirinz tabo
Pasiz lepra
Bezelun uellun
Ruschila ruga
Monzil scabies
Kelionz papa
Karinz cardinalis
Peuearzet patriarcha
Arrezenpholianz archiepiscopus
Enpholianz episcopus
Scailo clericus
Scalzido sacerdos
Kolscanz prespiter
Zeuinoz diaconus
Tilzeuinoz subdiaconus
Zintol acolitus
Scurinz exorcista
Niscalnoiz lector
Oriezio ianitor
Gasinz cancellarius
Proueiz prepositus
Telzion decanus
Kanesilis cantor
Luschil sacrita
Agiziniz magister
Agilarchiniz magister scolarum
Silzimian scolaris
Iunchkal discipulus
Larchizin scriptor
Abiol abbas
Spariz prior
Morizinz monachus
Reimonz monialis
Phalischer inclusus
Orinschiel heremita
Ophalin templum
Monzchia monasterium
Crizia ecclesia
Clainzo claustrum
Miziabiza oratorium
Praiz chorus
Kaido delubrum
Zirinzil porticus
Oneziz ianua
Hilziol ualue
Tirix limen
Scolioz sup[er]liminare
Poimiz postes
Gulioz cardo
Sparinzia sera
Galantiz henga
Pioranz clauis
Pezimil pessulum
Bizimonz fundamentum
Staurinz lapis
Kalirinz quadrus
Michzio cementum
Kolezin sabulum
Branzin calx
Ronzis perpendiculum
Gunschula murus
Stirpheniz pauimentum
Kolinzia columpna
Fuschalioz bases
Pillix capitellum
Dioranz fornix
Sinziol testudo
Bilidio celature
Phalidiz absidun
Lanschil analogium
Diuloz tribunal
Tronischia cathedra
Ziuntoriz sanctuarium
Stalticholz altare
Gramizel gradus
Blanzio ciborium
Sancciuia cripta
Zinzrinz coclea
Pharisch conus
Tonizina nola scella
Clomischol campana
Zeia restis
Diriz rinch
Colinzko laquearia
Phaliz pictura
Vmbrizio tectum dach
Gorinz trabs balko
Sciloz dil
Pizimanz asser
Zilozion pluteum gedile
Lamisch lateres
Tonzion tegula
Farischomil pinnaculum
Mizirzeis impluuium rochlog
Abiza domus
Talizima paries
Philxima capsa
Spancriz dedicatio ecclesiae
Limzikol crux
Milizamiz imago
Timzaloz turibulum
Donix acerra
Phamkil cera
Dilisch sepum
Zizimina oleum
Phamziolaz cereus
Kinchzia candela
Kinchscalis candelabrum
Liuizanz lucerna
Spinzia lampas
Scurinz flamma
Bulizin pixis
Moleziz oblata
Amozia eucharistia
Uaschiro calix
Pamsiz patena
Phirzianz fistula
Phinziol urna
Sparizin wedel
Phazia ampulla
Libizamanz liber
Kirzanzlibiz missalis liber
Gonzio lectionarius
Izimziolibiz euangeliorum liber
Musgal graduale
Bugeziol anthifonarius
Iamischiz ymnarius
Zarianz cursere
Guziminz collectenere
Schimischonz psalterium
Amziliz omelia
Mumizalibiz matutinalis liber
Titilaiz breuiarium
Bu[o]enz antiphona
Dunaz responsorium
Braiz uersus
Onez canticum
Guzinz collecta
Mimischonz capitulum
Scarinz scurliz
Amlizima umbral
Tizzia alba
Zizzion cingulum
Olzimia mapula
Tunchzial stola
Scolmiz subtile
Zimiza casula
Pazidol episcopale pallium
Zinfrozia scandalia
Paiox infula
Kolgira pastoralis baculus
Minscal uexillum
Tilifzia tapete
Squaniel cortina
Zinkia ansa nestela
Korischol pfellel
Inschscola manutergium
Perezilinz imperator
Rischol rex
Peranz princeps
Scaltizio palatinus
Malzienz marchio
Scarduz dux
Zienz comes
Zichzienz pretor
Kinchziol aduocatus
Tronziol patronus
Crinuziol uicedomnus
Gazio caterua
Sarziz legio
Glosinz acies
Iuriz iudex
Filisch aulicus
Zimzitama exercitus
Viliscal uulgus
Dulschiliz turba
Kanchziol expeditio
Kanzil conmilito
Zilix socius
Durziol miles
Perezim obses
Culiginz uillicus
Doziz exactor
Clizio uades
Fraizola conuiua
Milzonzit pincerna
Gospilianz dapifer
Spaninz pistor
Buschibol paneficus
Lifiziol cocus
Birscheiz esca
Dirischil potus
Scotilzio cellerarius
Schiraizon camerarius
Garginz hortulanus
Larginchziz artifex
Sporinzio rusticus
Anziur agricola
Glogglizil messor
Dilimischol feniseca
Planzimor uinitor
Bosinz bubulcus
Garazin subulcus
Virzunz mulio
Scaliziz opilio
Sunchzil sutor
Larinzin coriarius
Gulzianz figulus
Loinscho lanarius
Scabiriz piscator
Figirez pictor
Smaletis faber
Zaueriz aurifex
Bisianz argentarius
Munchzidol nummularius
Fronzios fenerator
Folicio mercator
Firmaniz lapicida
Bauiriz textor
Auiriz nauclerus
Scilmiol nauta
Doinzio carpentarius
Moruzio carnifex
Dalscil caupo
Borschil teloneari[us]
Gaurizio fidicen
Scamizio mimus
Baleuinz ioculator
Lizo saltator
Uirueniz fornicator
Maluizia meretrix
Cliuinx magus
Ranschil loquax
Malzispianz obtrectator
Scorinzin susurro
Solchdamiz adulator
Fugizlo cloacarius
Dolemiz ganeo
Bizioliz potator
Siccioniz latro
Rabiniz predo
Uirtimanz fur
Deiezio nauus
Logizkal gygas
Durziuanz sequester
Oirschal tubicen
Fulscaioliz auceps
Beluaiz uenator
Kolsinzio
Uisiscolinz translator
Razinthia interpres
Sparfoliz explorator
Vrizeltin speculator
Sabonzio sagittarius
Eioliz dominus
Salziz domina
Subizo seruus
Scalmiza ancilla
Perzimzio aduena
Pazuz indigena
Primischol liber homo
Baischur proprius
Scalgonzuz cliens
Dilzio dies
Scaurin nox
Dizol dominica dies
Discula feria ii
Munizza feria iii
Aleziz feria iiii
Mirzisil feria v
Haurizpia feria vi
Hoizka sabatum
Limix lux
Conchsis tenebre
Tonziz umbra
Vaccinaz ebdomada
Loizo mensis
Azil annus
Scalo mane
Pinchz sero
Mumizanz matutinum
Ziuariz ianuarius
Scantido februarius
Ornischo marcius
Amnizo aprilis
Zirszinthio maius
Archindolis iunius
Zigionz iulius
Gargischol augustus
Scandidoz september
Oscilanz october
Holischa nouember
Denizimo december
Ginschiz prima
Scoinz tercia
Anischiz sexta
Ioinz nona
Kalizinz uespera
Nuschanz completorium
Duneziz camisia
Obirischa hermel
Fugeniz brache
Iaschua beinnich
Zizinel narua
Fuziz bracile
Diuueia caliga
Bizeris callicula
Inpelziaz subtalares
Zischion calcar
Zazimoz corrigia
Morschis corium
Scatil tunica
Rogazin pellicium
Scilia cuculla
Marezia cilicium
Cunzio mantellum
Ganuzia cappa
Curchozia huba
Kanscho pilleus
Scolzia marca
Linchz talentum
Pligizil digel
Mazanz cultellus
Blanschil scoria
Spanzol malleus
Miska forceps
Zabla lima
Zimischil serra
Scaun essa
Cloisch cluft
Schirzima foruex
Guzim meizel
Scanipla slistein
Biminzsta cos
Sciria securis
Blinchzia dolabrum
Zichzimil bihelin
Kalziga hepa
Ranchmaz snitdesahs
Sculiz subula
Zanziel stilus
Kanfur hamus
Brazchia andena
Zizam patella
Zisch sulcatorium
Ziunta plana
Zizim circinum
Hogiz terebrum
Ziginz uomer
Zonz ligo
Milzimzia craticula
Kazinz lebes
Nochzido caccabus
Lachzim fuscinula
Ochzia rastrum
Spirlizim falx
Ziuzia falcula
Galschiriz bipennis
Sconz incus
Grogezin carbo
Banchzenuz follis
Bumberiz plaustrum
Zimiz disla
Gugiziz assa
Stigienz rath
Buchziz naba
Reldiaz runga
Cauenel cadevize
Kichsis lanchwith
Ischiazin speicha
Furanz storrun
Suzemel spannagel
Ranchil aratrum
Scolmiz stina
Ziginz uomer
Zinz ligo
Ganzida egeda
Golziol silo
Harzima ager
Lauziminiza terra
Vmbleziz egerda
Scaleis bracha
Creiza lanth
Zamzia eigen
Gigunz beneficium
Gauschin scriptorium
Hauschiaz cornu
Bilischiz incaustum
Banziaz penna
Arziaz cals
Schumz pumex
Strauimiz rigelstab
Bulscharz plumbum
Branischiaz pergamenum
Gruschiaz presdela
Luschanz minium
Kilmindiaz crocus
Schamiz tabula
Brizimaz stilus
Gauimiz circinus
Ruszianz Rama
Zischel spula
Zubeiaz herleua
Guchiz vizza
Gozionz goltbracha
Ziziniz weuel
Blanschinz bligarn
Limizin scinun
Foriz driun
Ploniz spelt
Buuinz truha
Alegrinz scrinium
Guzimiz cista
Guruz flahs
Biriz werch
Ruziminz colus
Lizchaz fusus
Ordeiz wirden
Uazinianz garn
Almiz hasbel
Vazitelz garnescrag
Glaniz clunge[lin]
Nulsiz acus
Ziriskans uingerhuth
Diuz marsuppium
Wizianz
Baiz pannus
Schagur roclin
Schirizim stucha
Tenziz witede
Zamiziz gerun
Nasunz nethde
Glinziz soum
Hoilzirier houbetlovc
Naschiz linede
Rasinz risa
Hoilbaiz hoibetdu[o]ch
Ornalzanzia harsnur
Kanulzial wil
Oiralbriu[-] inaures
Naczuon monile
Gragischon Armilla
Haurizin anulus
Curizan bortdun
Moruueia lederhosa
Galizima galea
Scurilz clipeus
Dilizanz gladius
Zanchur uezzel
Zichiz capulum
Guuniz conus
Schaniz scheida
Bichzin buckela
Ruiz ranth
Zuzianz wafun
Squair arcus
Grizianz senewa
Braliz bolz
Bluschanz schefde
Ploschinanz strala
Buzion phil
Curschin craphfo
Spalun shaft
Cauz sella
Bursich scandipola
Cumeriz suzel
Ganzian sugir
Amizdel bambest
Fronich frenum
Zuzian furbuge
Spuiz leist
Brascha subula
Zineuel drath
Gurux bursta
Lucza scu[o]ba
Bolis lo
Murscha suerca
Schuuarz slif
Laiganz addermince
Bizbio pin
Kailamanz torquular
Zazilliaz suuella
Zabuz pressere
Glucziminiz gebutde
Gulsich zubeda
Zanzimianz ingebutden
Suzgulaz sruba
Flanischianz bersiha
Burskaldiz seckere
Gacniz gelleta
Corizin vierdel
Aschuanz hama
Famigol carrada
Schuldemiz zober
Marsic sestere
Husic kanna
Gugurez stouf
Gulginz trehdere
Omezin reif
Laminic duga
Plucz bodun
Bubenez kufa
Zuchzizer punthlo[v]ch
Scilanz zapfo
Buschinz mustum
Vischoreiz uinum
Briczinz ceruisia
Cherin gruz
Anic hopfo
Baczanz malz
Gunguliz schufa
Uischamil uinea
Stogin uitis
Ranziaz palmes
Alischol uua
Brisianz bercorn
Curschul rappo
Splinz pfal
Scruiz sepes
Staniziz stecco
Planizunz curtis
Comzimaz domus
Coindanz camenata
Stoinz stupa
Kalchizinz cellarium
Gauschuliz camera
Stariz stabulum
Preschaz presepium
Duliric necessarium
Zamzia dunch
Oirinschianz horreum
Danis denne
Flanus flegel
Susinna wanna
Sculiz sco[v]b
Spauiz sichelinch
Ralzoiz stro
Guguniz spriu
Vralischiz fenum
Bauzimiz futder
Aniziz erin
Bonizimz herth
Burizindiz ignis
Flagur flamma
Buinz lignum
Lischianz branth
Zinzia cinis
Amolic dupfen
Cranischil cruselin
Pruiuanz amphora
Giruschaz harsta
Schoil scutella
Feleiz coclear
Beoril becher
Nanzoiz ciphus
Bizbin mensa
Bibibaiz mensale
Buziz baccinum
Auizel aqua
Marchildulz moretum
Melzimaz meddo
Melzita hunecwirz
Agruiz senif
Parreiz panis
Pufeia flado
Cauizeil kuchelin
Scraphiaz krepfelin
Lamischiz abies
Pazimbu nespelbo[v]m
Schalmindibiz amigdalus
Bauschuz acer
Hamischa alnus
Lai[z]scia tilia
Scoibuz buxus
Gramzibuz castanea
Scoica carpenus
Bumbirich corilus
Zaimzabuz cutinbo[v]m
Gruzimbuz cerasus
Culmendiabuz cornus
Guskaibuz esculus
Gigunzibuz ficus
Bizarmol fraxinus
Zamzila fagus
Scoimchia picea
Scongilbuz fusarius
Clamizibuz laurus
Gonizla studa
Zaschibuz lentiscus
Schamihilbuz iuniperus
Pomziaz malus
Mizamabuz morus
Burschiabuz murica
Laschiabuz ornus
Golinzia platanus
Sparinichibuz persicus
Zirumzibuz pirus
Burzimibuz prinus
Gimeldia pinus
Noinz paliu[9]ru[s]
Lamschiz riscus
Scinzibuz Sauina
Kisanzibuz chinus
Ornalzibuz sanguinarius
Vischobuz taxus
Gulizbaz Iubex
Scoiaz uimina
Wagiziaz salix
Scuanibuz mirtus
Schirobuz ahornenbo[v]m
Orschibuz quercus
Muzimibuz nuzbo[v]m nucus
Gisgiaz tribulus
Zizanz dumi
Izziros uepres
Gluuiz arundo
Ausiz cicuta
Florisca carpobalsamum
Zizria cinomonium
Crichzial cardomomum
Cischinzariz spicanardus
Diziama liquaricia
Bagiziz piretrum bertram
Lanischa cristiana
Muzimia nuz muscata
Gulgia galgan
Gareiza gariofel
Kunx zitdewar
Barschin gingebern
Cririschia lorbere
Zusguel piper
Galigiz ciminum
Ginzia bibinella
Culgeia meigelana
Gurizama millefolium
Magizuna sitderuurz
Bruschia centauria
Kirischia entiana
Fauz enula
Gausia menewa
Bischia ugera
Saxia zucker
Scukuriz celidonia
Zichio plantago
Gischiz grensich
Pluschia poleia
Pigizia kuuenela
Dugrul binewrz
Bouizia boberella
Sizia melda
Cuz papauer
Cauzia sisimbria
Grauiko reumatica
Bitrianz marrubium
Baiezinzia abrotanum
Pabruz pheffercrut
Ruzia rosa
Chorischia lilium
Monischia agrimonia
Scaliziz salbeia
Raiz ruta
Garoz Isopo
Liniz lauendela
Guris venechil
Fulzia ringela
Flauzia bathenia
Dizia dictamma
Orris vvllena
Gauriz gundereba
Nischil nebeta
Luschia lubisticum
Grischol satureia
Agonzia aquileia
Maschin denmarka
Framiz steinuarn
Dagezia douvvrz
Grimizia brionia
Spiriz sprincwrz
Daschia wolfesgele
Karinz minnewrz
Pursiaz bisanzia
Brumz berewrz
Perschil berewinka
Firmizima consolida
Sanschul sanikela
Fenisgronz huswrz
Clanzga tenacetum
Karischa wermuda
Guska smergela
Nasciul natscado
Laufrica huflatdecha
Bulchzia girol
Gluziaz romesseminza
Marizima matra
Gurizlaniz hircescunga
Pulicha lunchwrz
Gaxuurinz nessewrz
Flichziz cepe
Duziliuz snitdelo[v]ch
Clarischil allium
Prurziz surio
Philzia priseloch
Dizia planza
Pazia bilas
Fluischa bachminza
Iuziz lo[v]ch
Basin pepo
Gragiz rathdich
Mixaziz raphanum
Lozunz ascolonium
Kirinz cucurbita
Grugiziz rapa
Dunschia lapacium
Grachia cresso
Scrurithil morcruth
Felischa kirvela
Zugezia dille
Kauschin caulis
Cursez miliu[-]
Pischir apium
Pransiz petrosilinum
Gruizia haselwrz
Brumsil biuerwrz
Graxia uiola
Galschia gamandria
Zischia frideles [ocha]
Gliaz gladiolus
Duniz distel
Guriz kartdo
Riaz ritgras
Scorzia urtica
Vrschianz olus
Giza simeza
Aseruz hanif
Inbiz cletdo
Flusez cle
Rischal wildemin[za]
Cachxis triticum
Ruizio siligo
Glachxa spelza
Diuxia ordeum
Zamza auena
Sparzun dorth
Zingia uersbotdo
Frazinz cazenzagel
Mazma faba
Pixiz pisa
Gullox kichera
Zuzil lenis
Circhza wichun
Kachzia uiselun
Argumzio grife
Laschiz aro
Riuschiz uultur
Scaruz elbiz
Balbunz bubo
Flauriz pellicanus
Bozibo herodius
Balsciz picus
Hauscuz accipiter
Zirunz nisus
Moguz larus
Sculez weho
Warnaz ardea
Nozia ulula
Glamzia hehera
Noizbiz nocticorax
Aschia stara
Dorinschiz dorndrewe
Drozima drosla
Asgriz isfogil
Brauz turdus
Bachiz ruch
Bauscha snepfa
Wilischio upupa
Gabia quahtila
Scalia merula
Duschio mergus
Wiuia paris
Waschiz roudil
Zanczia laudula
Noisca nathdegala
Agrizia wazerstelza
Mosiz uinco
Ermosiz disteluinco
Birischa grasemug[ga]
Glisgia amarellus
Roischo cunigelen
Viperiz warcgen[gel]
Loginx gruo
Ninxia cornix
Urchio ciconia
Gugurunz strucio
Bilzinus psitacus
Zamzit pauo
Ualueria uespertilio
Alxia pica
Alechiz stocharo
Schuwil onocrotalus
Purizimo rebestuchil
Nazischo gallus
Nazia gallina
Birizo gallinacius
Gazun pullus
Luschia aneta
Gagria anser
Halgia hagelgans
Bazima birchun
Raiza rephun
Prinscho miluus
Galschia columba
Ligeschia hozduba
Haischa turtur
Vizzia hirundo
Uoxniza cuculus
Sapiduz apis
Amzia uespa
Cruza wibel
Ariz papilio
Luxzia locusta
Virenz musca
Arschi culix
Mizia cinomia
Kanzia glimo
Boiz bruchus
Diezo hurniz
Cauiz cicado

The B text, diplomatic

Ignota Latin German Latin
Aigonz deus goth
Aleganz angelus engel
Ziuienz sanctus heilich
Liuionz saluator heilere
Diuueliz diabolus duivel
Ispariz spiritus geist
Inimois homo meinscho
Iur uir man
Vanix femina wib
Peuarrez patriarcha ercevather
Korzinthio propheta wissage
Falschin uates warsage
Sonziz apostolus botho
Imschiol martir martdelere
Zanziuer confessor bihtdere
Vrizoil uirgo mageth
Uigiza uidua witdewa
Pangizo penitens ruwesere
Kulzphazur attauus alderano
Phazur auus ano
Peueriz pater fatder
Maiz mater mo[v]der
Nilzpeueriz uitricus stieffatder
Nilzmaiz nouerca stiermo[v]der
Scirizin filius sun
Nilzsiriz priuignus stifsun
Limzkil infans kindelin
Zainz puer cnappo
Zimzial iuuenis iungelinch
Bischiniz adolescens iuncman
Malkunz senex altman
Fronix frater burder
Miskila soror suestder
Peuors patruus fethdero
Fanschol auunculus hoheim
Pleniza amita wasa
Maizfia matertera mu[o]ma
Funschiol gener suager
Liaziz nurus snurha
Zimbia socrus sue[i]ger
Scair socer sueher
Neniz nepos nefo
Forinz maritus gehitman
Kaueia uxor gehitwib
Loiffol populus livt
Hochziz cecus blint
Nosinz surdus dovber
Hiszin strabo scilender
Sciniz balbus stamelender
Keliz blesus lisbender
Scarpinz mutus stummer
Kolianz claudus halzer
Pariziz eunuchus geheingestman
Phanizchin ydropicus wazersutdiger
Siliziz cardiacus herzesiecho
Stragulz paraliticus behtderieso
Pasizio leprosus miselsuthdiger
Hoil caput hoibeth
Forischial sinciput uorhoibeth
Ambila occiput hinderhobeth
Frens uertex wirbel
Fasinz caluaria gibila
Faraliz caluicium calewa
Ceril cerebrum hirne
Zirinschol ceriuella hirnescala
Scaia scetdela
Sterauinzia frons stirna
Amzil extrex nach
Guia nu[o]lla
Ornalz crinis har
Milischa coma uasch
Ornalziriz cincinnus crisphar
Lasinz capillus lothe
Criberanz cesaries scara
Luzeia oculus ovga
Fonix pupilla seho
Luzpoinphia ougappel
Luzcrealz ougrich
Luziliel cilium ovglith
Luziminispier palpebra ovgbrawa
Pilsemia supercilium vbebrawa
Vguvviz lacrima drahun
Oir auris ora
Oirunguizol orsmero
Oirclamisil orcrosla
Nascutil nasus nasa
Nascuzirz naselo[v]ch
Nascumisil nasecrosla
Pusinzia catarrus snuz
Wisanza gene hufelun
Maiaz maxilla wanga
Scamilin timpus dunnewenge
Moniz os munt
Talzim labium lespho
Osinz mandibula bachko
Maletinosinz kinnebacko, kinnebachko
Uimzial gingiue bilrun
Malzir dens zan
Osinzmalskir molaris dens bachkezan
Gulzia faux gu[o]mo
Franix hu[o]bo yuula
Gruzia guttur kela
Kolezia collum hals
Ranzgia lingua zunga
Firanz saliua speichaldra
Kolecruziz halsbein
Koletabeiaz ceruix halsadra
Maletin mentum kinne
Viriscal barba bart
Zizia greno granun
Dulsielz facies antluzze
Scalzio humerus asla
Scaintila scapula sculdera
Iunix ascella ho[v]chisa
Branizel brachium arm
Discol musculus mus
Luguriz elenbogo alenus
Iurstaniz cubitus elin
Nilzial rist
Vrzial manus hant
Zirins digitus finger
Pizel pollex dumo
Conix cnugel
Salziox unguis nagel
Pidago
Magux pugnus fust
Benizscia dextra zeswa
Silisza sinistra winstra
Warinz inpetigo warza
Galich menbrum gelith
Burbeiscal pectus brust
Burbefeleiz brustleffel
Laniscal ubera manmun
Veriszoil uenter buch
Stranguliz umbilicus nabelo
Tirziel renes lenden
Iuncxoril femur huf
Spirizan ilia lankin
Lilzia uentriculus vvamba
Schicial larus sihda
Kosinzia costa ribbe
Rimziol dorsum rugge
Scorinz cor herza
Ieuriz iecur lebera
Molliz pulmo lunga
Scauril stomachus mago
Uiperiz splen milze
Idiez fel galla
Gloiz renunculus niero
Vnguizol aruina smero
Virzeia uiscera inedre
Dariz intestina darma
Biuanz uesica blasa
Fluanz locium harn
Rubianz sanguis bluth
Suinz sudor sweiz
Dorniel culus hers
Duoliz nates
Zirzer anus
Menginz stercus horo
Virlaiz
Lizia glandula dru[o]s
Amzglizia hegedru[o]se
Croich dieho
Boil genu kni
Cliuanz os bein
Cruniz crus meinschenbein
Sciacruniz tibie scinkun
Moueniz sures wado
Milisch medulla march
Tabeializ uena adra
Crouiz talus enkil
Vrzoia calcaneus versna
Funix planta pedis fu[o]zsola
Misanz arcula ceha
Fuscal pes fu[o]z
Ranzil ru[o]f
Nosinz grint
Minscol ulcus swero
Abiliz bladera fesica
Razil uenenum eithder
Scirinz tabo tror
Pasiz lepra miselsut
Bezelun uellun
Ruschila ruga runzela
Monzil scabies rudo
Kelionz papa babest
Karinz cardinalis cardinal
Penearrez patriarcha erzefatder
Arrezenpholianz archiepiscopus erzebiscofh
Enpholianz episcopus biscofh
Scailo clericus paffo
Scalzido sacerdos ewartdo
Kolscanz presbiter prister
Zeuinoz diaconus
Tilzeuinoz subdiaconus
Zintol acolitus lietdregere
Scurinz exorcista beswerere
Niscalnoiz lector lesere
Oriezio ianitor dorwartdo
Casinz cancelarius cancelere
Proueiz prepositus probeist
Telzion decanus dechan
Kancsilis cantor sengere
Luschil sacrita kuster
Agiziniz magister meister
Agilarchiniz magister scolarum schulmester
Silzimian scolaris
Iunchkal discipulus iungero
Larchizin scriptor scribere
Abiol abbas abbeth
Spariz prior
Morizin monachus munich
Reimonz monialis nunna
Phalischer inclusus closenere
Orinschiel heremita einsidelo
Ophalin templum gotheshus
Monzchia monasterium munster
Crizia ecclesia kircha
Clainzo claustrum closter
Miziabiza oratorium betdehus
Praiz chorus kor
Kaido delubrum abgotheshus
Zirinzil porticus porzech
Oneziz ianua du[o]ra
Hilziol ualue ualledure
Tirix limen druschubele
Scolioz superliminare oberdure
Poimiz postes durstudele
Gulioz cardo ango
Sparinzia sera sloz
Galantiz henga
Pioranz clauis sluzil
Pezimil pessulum grindel
Bizimonz fundamentum fundemunde
Staurinz lapis stein
Kalirinz quadrus quaderstein
Michzio cementum mortdere
Kolezin sabulum sant
Branzin calx calch
Ronzis perpendiculum murwaga
Gunzschula murus mura
Stirpheniz pauimentum hesderich
Kolinzia columpna sul
Fuschalioz bases simiz
Pillix capitellum capitel
Dioranz fornix suibogo
Sinziol testudo gewolbe
Bilidio celature graft
Phalidiz exedre absitdun
Lanschil analogium letdere
Diuloz tribunal dincstul
Tronischia cathedra bischouesstul
Ziuntoriz sanctuarium
Stalticholz altare eltdere
Gramizel gradus grethde
Blanzio ciborium
Sancciuia cripta cruftda
Zinzrinz coclea vvindelstein
Pharicsh conus cnofh
Tonizina nola schella,
Clomischol campana glochga
Zeia restis seil
Diriz rinch
Colinzko laquearia himelza
Phaliz pictura gemelze
Vmbrizio tectum dach
Gorinz trabs balko
Sciloz dil
Pizimanz asser breht
Zilozion pluteum gedile
Lamisch lateres ciegulun
Tonzion tegula scindela
Farischomil pinnaculum wintberga
Mizirzeis impluuium rochlog
Abiza domus hus
Talizima paries want
Philxima capsa kaspa
Spancriz dedicatio ecclesiae kirwiha
Limzikol crux cruce
Milizamiz ymago bilede
Timzaloz turibulum rochfaz
Donix acerra wirochfaz
Phamkil cera was
Dilisch sepum unslith
Zizimina oleum olei
Phamziolaz cereus kerza
Kinchzia candela lith
Kinchscalis candelabrum kerzestal
Liuizanz lucerna lithfaz
Spinzia lampas fakelun
Scurinz flamma
Bulizin pixis busha
Moleziz oblata
Amozia eucharistia gothdeslichamo
Valschiro calix kelich
Pamsiz patena
Phirzianz fistula rora
Phinziol urna eimer
Sparizin wedel
Phazia ampulla ampela
Libizamanz liber bu[o]ch
Kirzanzlibiz missalis liber messebu[o]ch
Gonzio lectionarius leczenere
Izimziolibiz euangeliorum liber ewanielere
Musgal graduale gradal
Bugeziol antiphonarius antiphenere
Iamischiz ymnarius ymnere
Zarianz cursere
Guziminz collectere
Schimischonz psalterium seldere
Amziliz omelia
Mumizalibiz matutinalis liber methdenbuch
Titilaiz breuiarium
Buenz antiphona
Dunaz responsorium respons
Braiz uersus uers
Onez canticum cantpsal
Guzinz collecta
Mimischanz capitulum
Scarinz scurliz subucula
Amlizima umbral superhumerale
Tizzia alba
Zizzion cingulum gurdeil
Olzimia mapula hantifano
Tunchzial stola
Scolmiz subtile subtil
Zimiza casula mishachel
Pazidol palium episcopale
Zinfrozia scandalia romschua
Paiox infula biscofeshubelin
Kolgira pastoralis baculus biscofestab
Minscal uexillum phano
Tilifzia tapete depeth
Squaniel cortina umbehanch
Zinkia ansa nestela
Korischol pfellel
Inschscola manutergium hantwela
Perezilinz imperator keiser
Rischol rex kunich
Peranz princeps fu[o]rsto
Scaltizio palatinus palzgrefo
Malzienz marchio marchgrefo
Scarduz dux herzogo
Zienz comes grefo
Zichzienz pretor burgrefo
Kinchziol aduocatus vogeth
Tronziol patronus fethderlicher bescirmere
Crinuziol uicedomnus uicedum
Gazio caterua gesemene
Sarziz legio samenunga
Glosinz acies scara
Iuriz iudex rithere
Filisch aulicus houedrud
Zimzitama exercitus here
Viliscal uulgus uuole
Dulschiliz turba men[e]ge
Kanchiziol expeditio hereuart
Kanzil conmilito heregesello
Zilix socius gesello
Durziol miles ritdere
Perezim obses gisel
Culiginz uillicus sultheizo
Doziz exactor clegere
Clizio uades burgo
Fraizola conuiua gemazzo
Milzonziz pincerna schenko
Gospilianz discoforus druschezo
Spaninz pistor pister
Buschibol paneficus beckere
Lifziol cocus cohc
Birscheiz esca ezzin
Dirischil potus dranc
Scotilzio cellerarius kelnere
Schiraizon camerarius kamerere
Garginz hortulanus gardenere
Larginchziz artifex listinechere
Sporinzio rusticus gebur
Anziur agricola acherman
Gogglizil messor snidere
Dilimischol feniseca medere
Planzimor uinitor wingartman
Bosinz bubulcus hossenere
Garazin subulcus swein
Virzunz mulio stutdere
Scaliziz opilio schefere
Sunchzil sutor sudder
Larinzin coriariarius loiwere
Gulzianz figulus vlere
Loinscho lanarius wollemengere
Scabiriz piscator fischere
Figirez pictor melere
Smaletis faber smith
Zaueriz aurifer goltsmith
Bisianz argentarius silberere
Munchzidol nummularius munezere
Fronzios fenerator wu[o]cherere
Folicio mercator koufman
Firmaniz lapicida steinmezzo
Bauiriz testor wobere
Auiriz nauclerus scifmeister
Scilmiol nauta schifman
Doinzio carpentarius boimwercman
Moruzio carnifex mezeiere
Dalscil capo winouga
Borschil telonearius zolnere
Gaurizio fidicen seithspilere
Scamizio mimus spileman
Baleuinz ioculator spotdere
Lizo saltator sprengere
Uirueniz fornicator hu[o]rere
Maliuzia meretrix
Cliuinx magus goigelere
Ranschil loquax cleffere
Malzipianz obtrectator besprechere
Scorinzin susurro runechere
Solchdamiz adulator winehaldesere
Fugizlo cloacarius lengeuekere
Dolemiz ganeo uraz
Bizioliz potator drenkere
Siccioniz latro schachere
Rabiniz predo roibere
Uirtimanz fur dieb
Deiezio nauus getwerch
Logizkal gigas riso
Durziuanz sequester griezwartdo
Oirschal tubicen hornblesere
Fulscaioliz auceps fogelere
Beluaiz uenator iegere
Kolsinzio uerewere
Vinscolinz translator antfristere
Razinthia interpres dutdere
Spartoliz explorator spihere
Vrizeltin speculator wartdere
Sabonzio sagitarius selpscuzzo
Eioliz dominus herro
Salziz domina frowa
Subizo seruus cneth
Scalmiza ancilla dirna
Perzimzio aduena zukumelinch
Pazue indigena inbuwelinch
Primischol liber homo friman
Baischur proprius eigen
Scalgonzuz cliens dienestman
Dilzio dies dac
Scaurin nox nath
Dizol dominica dies sunnendac
Discula feria ii mendac
Mimizza feria iii di[-]estdac
Aleziz feria iiii mitdewocha
Mirzisil feria v dunresdac
Haurizpia feria vi vriedac
Hoizka sabb[at]um samezdac
Limix lux lieth
Conchsis tenebre vinstere
Tonziz umbra scethdo
Vaccinaz ebdomada wecha
Loizo mensis manoit
Azil annus iar
Scalo mane fru
Pinchz sero spade
Mumizanz matutinum
Ziuariz ianuarius
Scantido februarius
Ornischo marcius
Amnizo aprilis
Zirszinthio maius
Archindolis iunius
Zigionz iulius
Gargischol augustus
Scandidoz september
Oscilanz october
Holischa nouember
Denizimo december
Ginschinz prima
Scoinz tercia
Anischiz sexta
Ioinz nona
Kalizinz uespera
Duschanz completorium
Duneziz camisia hemede
Obirischa hermel manica
Fugeniz brace bru[o]ch
Iaschua
Zizinel narua sachela
Fuziz bracile bru[o]chgurdel
Diuueia caliga hosa
Bizeris callicula
Inpelziaz subtalares
Zischion calcar
Zazimoz corrigia riemo
Morschis corium leder
Scatil tunica roc
Rogazin pellicium belliz
Scilia cuculla
Marezia cilicium herin gewanth
Cunzio mantellum mantel
Ganuzia cappa
Curchozia huba, huba mitra
Kanscho pilleus hu[o]th
Scolzia marca marc
Linchz talentum phunt
Pligizil digel
Mazanz cultellus mezzer
Blanschil scoria sinder
Spanzol malleus hamer
Miska forceps zanga
Zabla lima figela
Zimischil serra
Scaun essa
Cloisch cluft
Schirzima fornez
Girzim meizel
Scanipla slistein
Biminzsta cos wezestein
Sciria securis hachges
Blinchzia dolabrum barda
Zichzimil bihelin bipennis
Kalziga hepa
Rauchmaz snitdesahs
Sculiz subula
Zanziel stilus
Kanfur hamus
Brazchia andena
Zizain patella phanna
Zisch sulcatorium
Ziunta plana saba
Zizim circinum cirzel
Hogiz terebrum negeber
Ziginz uomer sare
Zonz ligo sech
Milzimzia craticula
Kazinz lebes
Nochzido caccabus cachgela
Lachzim fuscinula crowel
Ochzia rastrum
Spirlizim falx
Ziuzia falcula
Galschiriz bipennis
Sconz incus aneboz
Grogezin carbo colo
Banchzenuz follis blasbalc
Bumberiz plaustrum wagen
Zimiz disla temo
Gugiziz assa axis
Stigienz rath
Buchziz naba
Reldiaz runga
Cauenel cateuizze
Kichsis lanchwith
Ischiazin speicha
Furanz storrun
Suzemel spannagel
Ranchil aratrum
Scolmiz stiua
Ziginz uomer sare
Zinz ligo sech
Gamzida egeda
Golziol silo
Haizima ager achger
Lauziminiza terra herda
Vmbleziz egerda
Scaleis bracha
Creiza lanth
Zamzia eigen allodium
Gigunz beneficium
Gauschin scriptorium kendre
Hauschiaz cornu horn
Bilischiz encaustrum dinda
Banziaz penna uedera
Arziaz cals
Schunz pumex pumez
Strauimiz rigelstab linea
Bulscharz plumbum bli
Branischiaz pergamentum pirimente
Guschiaz presdela
Luschanz minium
Kilmindiaz crocus
Schamiz tabula
Brizimaz stilus
Gauimiz circinus
Ruszianz tama
Zischel spula
Zubeiaz herleua
Guchiz uizza
Gozionz goltbracha
Ziziniz weuel
Blanschinz bligarn
Limizin scinun
Foriz driun
Ploniz spelt
Buuinz truha
Alegrinz scrinium scrin
Guzimiz cista chista
Guruz flahs linum
Biriz werch
Ruziminz colus
Lizchaz fusus spilla
Ordeiz wirden
Vazimanz garn
Almiz hasbel
Vazitelz garnescrago
Gianiz clugelin
Nulsiz acus nalda
Ziriskans uingerhu[o]t
Diuz marsuppium
Wizianz
Baiz pannus du[o]ch
Schagur roclin
Schirizim stucha
Tenziz witede
Zamiziz gerun
Nasunz netde
Glinziz soum
Hoilzirier houbetlovc
Naschiz linde
Rasinz risa
Hoilbaiz hoibetdovch
Ornalzanzia harsnur
Kanulzial wil
Oiralbriun inaures
Naczuon monile spengelin
Gragischon Armilla
Haurizin anulus vingerlin
Curizan bortdun
Moruueia lederhosa occrea
Galizima galea helm
Scurilz clipeus silt
Dilizanz gladius swert
Zanchur uezzel
Zichiz capulum
Guuniz conus
Schaniz vagina seida
Bichzin buchgela
Ruiz ranth
Zuzianz wafun
Squair arcus bogo
Grizianz senewa
Braliz bolz
Bluschanz scheftde
Ploschinanz strala
Buzion phil
Curschin crapfo
Spalun shaft
Cauz sella
Bursich scandipola
Cumeriz suzel
Ganzian sugir
Amizdel bambest
Fronich frenum britdel
Zuzian furbuge
Spuiz leist forma
Brascha subula
Zineuel drath
Gurux bursta
Lucza scu[o]ba
Bolis lo
Murscha swertza
Schuuarz flif
Laiganz aderminze
Bizbio pin
Kailamanz torcular droda
Zazilliaz swella
Zabuz pressere
Glucziminiz gebutde
Gulsich zubeda
Zanzimianz inchebutden
Suzgulaz sruba
Flanischianz bersiha
Burskaldiz seckere
Gacniz gelleda
Corizin uirdel
Aschuanz hama
Famigol carrada
Schuldemiz zober
Marsic sestere
Husic kanna
Gugurez sto[v]f
Gulginz trehdere
Omezin reif
Laminic duga
Plucz bodun
Bubenez kufa
Zuchzizer punthlo[v]ch
Scilanz zapfo broca
Buschinz mustum most
Vischoreiz uinum win
Briczinz ceruisia bier
Cherin gruz
Anic hopfo
Baczanz malz
Gunguliz schufa
Uischamil uinea wingart
Scilanz uitis
Ranziaz palmes
Alischol uua drubel
Brisianz bercorn
Curschul rappo
Splinz pfal
Scruiz sepes
Staniziz stecco
Planizunz curtis
Comzimaz domus hus
Coindaz camenata
Stoinz stupa stuba
Kalchizinz cellarium chelre
Gauschuliz camera
Stariz stabulum stal
Preschaz presepium cripha
Duliric necessarium
Zamzia dunch
Oirinschianz horreum sura
Danis denne area
Flanus flegel
Susinna wanna uentilabrum
Sculiz sco[v]b scopus
Spauiz sichelinch
Ralzoiz stro stramen
Guguniz spriu palea
Vralischiz fenum howe
Bauzimiz pabulum futder
Aniziz erin
Bonizimz herth
Burizindiz ignis fur
Flagur flamma
Buinz lignum holz
Lischianz brant stips
Zinzia cinis escha
Amolic olla duphen
Cranischil cruselin
Pruiuanz amphora
Giruschaz harsta
Schoil scutella
Feleiz coclear
Beoril beccharium
Nanzoiz ciphus
Bizbin mensa
Bibibaiz mensale
Buziz baccinum
Auizel aqua
Marchildulz moretum
Melzimaz metdo
Melzita hunecwirz
Agruiz senif
Parreiz panis
Pufeia flado
Cauizeil kuchelin
Scraphiaz krepfelin
Lamischiz abies
Pazimbu nesbilbo[v]m
Schalmindibuz amigdalus
Bauschuz acer
Hamischa alnus
Laizscia tilia
Scoibuz buxus
Gramzibuz castanea
Scoica carpenus
Bumbirich corilus
Laimzabuz cutinbo[v]m
Gruzimbuz cerasus
Culmendiabuz cornus
Guskaibuz esculus
Gigunzibuz ficus
Bizarmol fraxinus
Zamzila fagus
Scoimchia picea
Scongilbuz fusarius
Clamizibuz laurus
Gonizla studa
Zaschibuz lentiscus
Schalmhilbuz iuniperus
Pomziaz malus
Mizamabuz morus
Burschiabuz murica
Laschiabuz ornus
Golinzia platanus
Sparmichibuz persicus
Zirumzibuz pirus
Burzimibuz prinus
Gimeldia pinus
Noinz paliurus
Lamschiz riscus
Scinzibuz sauina
Kisanzibuz chinus
Ornalzibuz sanguinarius
Vischobuz taxus
Gulizbaz Iubex
Scoiaz uimina
Wagiziaz salix
Scuanibuz mirtus
Schirobuz ahornenbom
Orschibuz quercus
Muzimibuz nucus
Gisgiaz tribulus
Zizanz dumi
Izziros uepres
Gluuiz arundo
Ausiz cicuta
Florisca carpobalsamum
Zizria cinnamomum
Crichzial cardomonium
Cischinzariz spicanardus
Diziama likaricia
Bagiziz piretrum bertram
Lanischa cristina
Muzimia nuz muscata
Gulgia galgan
Gareiza gariofel
Kunx zitdewar
Barschin gingeber
Cririschia lorbere
Zusguel piper
Galigiz cuminum
Ginzia bibinella
Culgeia meigelana
Gurizama millefolium
Magizima sitderwurz
Bruschia centauria
Kirischia entiana
Fauz enela
Galsia menewa
Bischia ugera
Saxia zucger
Scukurriz celidonia
Zichio plantago
Gischiz grensich
Pluschia poleia
Pigizia kwenela
Dugrus binewurz
Bouizia boberella
Sizia melda
Cuz papauer
Cauzia sisimbria
Grauiko reumatica
Bitrianz marrubium
Baiezinzia abrotanum
Pabruz pfeffercrut
Ruzia rosa
Chorischia lilium
Monischia agrimonia
Scaliziz salbeia
Raiz ruta
Garoz ysopo
Liniz lauendela
Guris uenechel
Fulzia ringela
Flauzia bathenia
Dizia dictamma
Orris vvllena
Gauriz gundereba
Nischil nebeta, nebetda
Luschia lubestichel
Grischol satureia
Agonzia acoleia
Maschin denimarka
Framiz steivvarn
Dagezeia dowurz
Grimizia schitwurz
Spiriz sprincwurz
Daschia wolfegelegena
Karinz minnewurz
Pursiaz bisanzia
Brumz berewurz
Perschil berewinka
Firmizima consolida
Sanschul sanikela
Fenisgronz guthwurz
Clanzga tenacetum
Karischa wermuta
Guska smergela
Nasciul nahtscato
Laufrica huflatecha
Bulchzia girol
Gluziaz romesseminza
Marizima matra
Gurizlaniz hirzeszunga
Pulicha lunchwurz
Gaxuurinz nessewurz
Flichziz unelovch
Duziliuz snitdelouch
Clarischil albium
Prurziz surio
Philzia pfriselovch
Dizia planza
Pazia bilas
Fluizcha bachminza
Iuziz lovch
Basin pepo
Gragiz radich
Mixaziz rafanum
Lozunz ascelovch
Kirinz curbeiz
Grugiziz virapa
Dunschia latdacha
Grachia cresso
Scrurithil morcruth
Felischa keruela
Zugezia dille
Kauschin caulis
Cursez milium
Pischir apium
Pransiz petersilia
Gruizia haselwurz
Brumsil biuerwurz
Graxia uiola
Galschia gamandria
Zischia frideles o[v]ga
Gliaz gladiolus
Duniz distel
Guriz kardo
Riaz ritgras
Scorzia urtica
Vrschianz olus
Giza sinza
Aseruz hanif
Inbiz cletdo
Flusez cle
Rischal wildeminza
Cachxis triticum
Ruizio siligo
Glachxa spelza
Diuxia ordeum
Zamza auena
Sparzun dorth
Zingia uersbotdo
Frazinz cacenzagel
Mazma faba
Pixiz pisa
Gullox kichera
Zuzil lenis
Circhza wichun
Kachzia uiselun
Argumzio grifo
Laschiz aro aquila
Riuschiz uultur
Scaruz elbiz
Balbunz bubo
Flauriz pellicanus
Bozibo herodius
Balsciz picus
Hauscuz accipiter
Zirunz nisus
Moguz larus
Sculez weho
Warnaz ardea
Nozia ulula
Glamzia hehera
Noizbir nocticorax
Aschia stara
Dorinschiz dorndrewe
Drozima drosla
Asgriz isfogil
Brauz turdus
Bachiz ruch
Bauscha snepfa
Wilischio upupa
Gabia quahtila
Scalia merula
Duschio mergus
Wiuia paris
Waschiz roudil
Zanczia laudula
Noisca nahtegala
Agrizia wazzerstelza
Mosiz uinco
Ermosiz disteluinco
Birischa grasemugga
Gusgin amerellus
Raischo cunigelen
Viperiz warcgengel
Loginx gruo
Ninxia cornix
Vrschio ciconia
Gugurunz strucio
Bilzinus psitacus
Zamziz pauo
Ualueria uespertilio
Alxia pica
Alechiz stocharo
Schuwil onocrotalus
Purizimo rebestuchil
Nazischo gallus
Nazia gallina
Birizo gallinacius
Gazun pullus
Luschia aneta
Gagria anser
Halgia hagelgans
Bazima birchun
Raiza rephun
Prinscho miluus
Galschia columba
Ligeschia hozduba
Haischa turtur
Vizzia hirundo
Uoxniza cuculus
Sapiduz apis
Amzia uespa
Cruza brucus
Ariz wibel
Luxzia papilio
Virenz locusta
Arschi musca
Mizia culix
Kanzia cinomia
Boiz glimo
Diezo hurniz
Cauiz cicado

The A text as emended by Steinmeyer

Ignota Latin German Latin
Aigonz deus
Aieganz angelus
Ziuienz sanctus
Liuionz saluator
Diuueliz diabolus
Ispariz spiritus
Inimois homo
Iur uir
Vanix femina
Peuarrez patriarcha
Korzinthio propheta
Falschin uates
Sonziz aplus
Imschiol martir
Zanziuer confessor
Vrrzoil uirgo
Uigiza uidua
Pangizo penitens
Kulzphazur attauus
Phazur auus
Peueriz pater
Maiz mater
Nilzpeueriz uitricus
Nilzmaiz nouerca
Scirizin filius
Nilzsiriz priuignus
Limzkil infans
Zainz puer
Zimzial iuuenis
Bischiniz adolescens
Malkuirz senex
Fronix frater
Miskila soror
Peuors patruus
Fanschol auunculus
Pieniza amita
Maizfia matertera
Funschiol gener
Liaziz nurus
Zimbia socrus
Scair socer
Neniz nepos
Forinz maritus
Kaueia uxor
Loiffol populus
Hochziz cecus
Nosinz surdus
Hiszin Srabo
Sciniz balbus
Keliz blesus
Scarpinz mutus
Kolianz claudus
Pariziz eunuchus
Phanizchin idropicus
Siliziz cardiacus
Stragulz paraliticus
Pasizio leprosus
Hoil caput
Forischial sinciput
Ambila occiput
Frens uertex
Fasinz caluaria
Faraliz caluicium
Ceril cerebrum
Zirinschol ceriuella
Scaia sceidela, scetdela
Sterauinzia frons
Amzil extrex
Guia nůlla
Ornalz crinis
Milischa coma
Ornalziriz cinninnus
Lasinz capillus
Criberanz cesaries
Luzeia oculus
Fonix pupilla
Luzpoinphia ougappel
Luzcrealz ougrinch
Luziliel cilium
Luziminispier palpebra
Pilsemia supercilium
Vguvviz lacrima
Oir auris
Oirunguizol orsmero
Oirclamisil orcrosia
Nascutil nasus
Nascuzirz naselǒch
Nascumisil nasecrosla
Pusinzia catarrus snuz
Wisanza gene
Maiaz maxilla
Scamilin timpus
Moniz os
Talzim labium
Osinz mandibula
Maletinosinz kinnebacko
Uimzial gingiue
Malzir dens
Osinzmalskir molaris dens
Gulzia faux
Franix hůbo
Gruzia guttur
Kolezia collum
Ranzgia lingua
Firanz saliua
Kolecruziz halsbein
Koletabeiaz ceruix
Maletin mentum
Viriscal barba
Zizia greno
Dulsielz facies
Scalzio humerus
Scaintila scapula
Iunix ascella
Branizel brachium
Discol musculus
Luguriz elenbogo
Iurstaniz cubitus
Nilzial rist
Vrzial manus
Zirins digitus
Pixel pollex
Conix cnugel
Salziox unguis
Pidago
Magux pugnus
Benizscia dextra
Silisza sinistra
Warinz inpetigo
Galich menbrum
Burbeiscal pectus
Burbefeleiz brustlefel
Laniscal ubera
Veriszoil uenter
Stranguliz umbilicus
Tirziel renes
Iuncxoil femur
Spirizan ilia
Tilzia uentriculus vvamba
Schicial latus
Kosinzia costa
Rimziol dorsum
Scorinz cor
Ieuriz iecur
Molliz pulmo
Scauril stomachus
Uiperiz splen
Idiez fel
Gloiz renunculus
Vnguizol aruina
Virzeia uiscera
Dariz intestina
Biuanz uesica
Fluanz locium
Rubianz sanguis
Suinz sudor
Dorniel culus
Duoliz nates
Zirzer anus
Menguiz stercus
Creueniz uirile membrum ueretrum
Uirlaiz testiculi
Lizia glandula
Amzglizia hegedruse
Fragizlanz locus uerecundie mulieris
Croich dich
Boil genu
Cliuanz os bein
Cruniz crus menschenbein
Sciacruniz tibie scinkun
Moueniz sures
Milisch medulla
Tabeializ uena
Crouiz talus
Vrzoia calcaneus
Funiz planta pedis
Misanz arcula ceha
Fuscal pes
Ranzil
Nosinz grint
Minscol ulcus svero
Abiliz bladera
Razil uenenum
Scirinz tabo
Pasiz lepra
Bezelun uellun
Ruschila ruga
Monzil scabies
Kelionz papa
Karinz cardinalis
Peuearzet patriarcha
Arrezenpholianz archiepiscopus
Enpholianz episcopus
Scailo clericus
Scalzido sacerdos
Kolscanz prespiter
Zeuinoz diaconus
Tilzeuinoz subdiaconus
Zintol acolitus
Scurinz exorcista
Niscalnoiz lector
Oriezio ianitor
Gasinz cancellarius
Proueiz prepositus
Telzion decanus
Kanesilis cantor
Luschil sacrita
Agiziniz magister
Agilarchiniz magister scolarum
Silzimian scolaris
Iunchkal discipulus
Larchizin scriptor
Abiol abbas
Spariz prior
Morizinz monachus
Reimonz monialis
Phalischer inclusus
Orinschiel heremita
Ophalin templum
Monzchia monasterium
Crizia ecclesia
Clainzo claustrum
Miziabiza oratorium
Praiz chorus
Kaido delubrum
Zirinzil porticus
Oneziz ianua
Hilziol ualue
Tirix limen
Scolioz superliminare
Poimiz postes
Gulioz cardo
Sparinzia sera
Galantiz henga
Pioranz clauis
Pezimil pessulum
Bizimonz fundamentum
Staurinz lapis
Kalirinz quadrus
Michzio cementum
Kolezin sabulum
Branzin calx
Ronzis perpendiculum
Gunschula murus
Stirpheniz pauimentum
Kolinzia columpna
Fuschalioz bases
Pillix capitellum
Dioranz fornix
Sinziol testudo
Bilidio celature
Phalidiz absidun
Lanschil analogium
Diuloz tribunal
Tronischia cathedra
Ziuntoriz sanctuarium
Stalticholz altare
Gramizel gradus
Blanzio ciborium
Sancciuia cripta
Zinzrinz coclea
Pharisch conus
Tonizina nola scella
Clomischol campana
Zeia restis
Diriz rinch
Colinzko laquearia
Phaliz pictura
Vmbrizio tectum dach
Gorinz trabs balko
Sciloz dil
Pizimanz asser
Zilozion pluteum gedile
Lamisch lateres
Tonzion tegula
Farischomil pinnaculum
Mizirzeis impluuium rochlog
Abiza domus
Talizima paries
Philxima capsa
Spancriz dedicatio ecclesiae
Limzikol crux
Milizamiz imago
Timzaloz turibulum
Donix acerra
Phamkil cera
Dilisch sepum
Zizimina oleum
Phamziolaz cereus
Kinchzia candela
Kinchscalis candelabrum
Liuizanz lucerna
Spinzia lampas
Scurinz flamma
Bulizin pixis
Moleziz oblata
Amozia eucharistia
Uaschiro calix
Pamsiz patena
Phirzianz fistula
Phinziol urna
Sparizin wedel
Phazia ampulla
Libizamanz liber
Kirzanzlibiz missalis liber
Gonzio lectionarius
Izimziolibiz euangeliorum liber
Musgal graduale
Bugeziol anthifonarius
Iamischiz ymnarius
Zarianz cursere
Guziminz collectenere
Schimischonz psalterium
Amziliz omelia
Mumizalibiz matutinalis liber
Titilaiz breuiarium
Bůenz antiphona
Dunaz responsorium
Braiz uersus
Onez canticum
Guzinz collecta
Mimischonz capitulum
Scarinz scurliz
Amlizima umbral
Tizzia alba
Zizzion cingulum
Olzimia mapula
Tunchzial stola
Scolmiz subtile
Zimiza casula
Pazidol episcopale pallium
Zinfrozia scandalia
Paiox infula
Kolgira pastoralis baculus
Minscal uexillum
Tilifzia tapete
Squaniel cortina
Zinkia ansa nestela
Korischol pfellel
Inschscola manutergium
Perezilinz imperator
Rischol rex
Peranz princeps
Scaltizio palatinus
Malzienz marchio
Scarduz dux
Zienz comes
Zichzienz pretor
Kinchziol aduocatus
Tronziol patronus
Crinuziol uicedomnus
Gazio caterua
Sarziz legio
Glosinz acies
Iuriz iudex
Filisch aulicus
Zimzitama exercitus
Viliscal uulgus
Dulschiliz turba
Kanchziol expeditio
Kanzil conmilito
Zilix socius
Durziol miles
Perezim obses
Culiginz uillicus
Doziz exactor
Clizio uades
Fraizola conuiua
Milzonzit pincerna
Gospilianz dapifer
Spaninz pistor
Buschibol paneficus
Lifiziol cocus
Birscheiz esca
Dirischil potus
Scotilzio cellerarius
Schiraizon camerarius
Garginz hortulanus
Larginchziz artifex
Sporinzio rusticus
Anziur agricola
Glogglizil messor
Dilimischol feniseca
Planzimor uinitor
Bosinz bubulcus
Garazin subulcus
Virzunz mulio
Scaliziz opilio
Sunchzil sutor
Larinzin coriarius
Gulzianz figulus
Loinscho lanarius
Scabiriz piscator
Figirez pictor
Smaletis faber
Zaueriz aurifex
Bisianz argentarius
Munchzidol nummularius
Fronzios fenerator
Folicio mercator
Firmaniz lapicida
Bauiriz textor
Auiriz nauclerus
Scilmiol nauta
Doinzio carpentarius
Moruzio carnifex
Dalscil caupo
Borschil telonearius
Gaurizio fidicen
Scamizio mimus
Baleuinz ioculator
Lizo saltator
Uirueniz fornicator
Maluizia meretrix
Cliuinx magus
Ranschil loquax
Malzispianz obtrectator
Scorinzin susurro
Solchdamiz adulator
Fugizlo cloacarius
Dolemiz ganeo
Bizioliz potator
Siccioniz latro
Rabiniz predo
Uirtimanz fur
Deiezio nauus
Logizkal gygas
Durziuanz sequester
Oirschal tubicen
Fulscaioliz auceps
Beluaiz uenator
Kolsinzio
Uisiscolinz translator
Razinthia interpres
Sparfoliz explorator
Vrizeltin speculator
Sabonzio sagittarius
Eioliz dominus
Salziz domina
Subizo seruus
Scalmiza ancilla
Perzimzio aduena
Pazuz indigena
Primischol liber homo
Baischur proprius
Scalgonzuz cliens
Dilzio dies
Scaurin nox
Dizol dominica dies
Discula feria ii
Munizza feria iii
Aleziz feria iiii
Mirzisil feria v
Haurizpia feria vi
Hoizka sabatum
Limix lux
Conchsis tenebre
Tonziz umbra
Vaccinaz ebdomada
Loizo mensis
Azil annus
Scalo mane
Pinchz sero
Mumizanz matutinum
Ziuariz ianuarius
Scantido februarius
Ornischo marcius
Amnizo aprilis
Zirszinthio maius
Archindolis iunius
Zigionz iulius
Gargischol augustus
Scandidoz september
Oscilanz october
Holischa nouember
Denizimo december
Ginschiz prima
Scoinz tercia
Anischiz sexta
Ioinz nona
Kalizinz uespera
Nuschanz completorium
Duneziz camisia
Obirischa hermel
Fugeniz brache
Iaschua beinnich
Zizinel narua
Fuziz bracile
Diuueia caliga
Bizeris callicula
Inpelziaz subtalares
Zischion calcar
Zazimoz corrigia
Morschis corium
Scatil tunica
Rogazin pellicium
Scilia cuculla
Marezia cilicium
Cunzio mantellum
Ganuzia cappa
Curchozia huba
Kanscho pilleus
Scolzia marca
Linchz talentum
Pligizil digel
Mazanz cultellus
Blanschil scoria
Spanzol malleus
Miska forceps
Zabla lima
Zimischil serra
Scaun essa
Cloisch cluft
Schirzima foruex
Guzim meizel
Scanipla slistein
Biminzsta cos
Sciria securis
Blinchzia dolabrum
Zichzimil bihelin
Kalziga hepa
Ranchmaz snitdesahs
Sculiz subula
Zanziel stilus
Kanfur hamus
Brazchia andena
Zizam patella
Zisch sulcatorium
Ziunta plana
Zizim circinum
Hogiz terebrum
Ziginz uomer
Zonz ligo
Milzimzia craticula
Kazinz lebes
Nochzido caccabus
Lachzim fuscinula
Ochzia rastrum
Spirlizim falx
Ziuzia falcula
Galschiriz bipennis
Sconz incus
Grogezin carbo
Banchzenuz follis
Bumberiz plaustrum
Zimiz disla
Gugiziz assa
Stigienz rath
Buchziz naba
Reldiaz runga
Cauenel cadevize
Kichsis lanchwith
Ischiazin speicha
Furanz storrun
Suzemel spannagel
Ranchil aratrum
Scolmiz stina
Ziginz uomer
Zinz ligo
Ganzida egeda
Golziol silo
Harzima ager
Lauziminiza terra
Vmbleziz egerda
Scaleis bracha
Creiza lanth
Zamzia eigen
Gigunz beneficium
Gauschin scriptorium
Hauschiaz cornu
Bilischiz incaustum
Banziaz penna
Arziaz cals
Schumz pumex
Strauimiz rigelstab
Bulscharz plumbum
Branischiaz pergamenum
Gruschiaz presdela
Luschanz minium
Kilmindiaz crocus
Schamiz tabula
Brizimaz stilus
Gauimiz circinus
Ruszianz Rama
Zischel spula
Zubeiaz herleua
Guchiz vizza
Gozionz goltbracha
Ziziniz weuel
Blanschinz bligarn
Limizin scinun
Foriz driun
Ploniz spelt
Buuinz truha
Alegrinz scrinium
Guzimiz cista
Guruz flahs
Biriz werch
Ruziminz colus
Lizchaz fusus
Ordeiz wirden
Uazinianz garn
Almiz hasbel
Vazitelz garnescrag
Glaniz clungelin
Nulsiz acus
Ziriskans uingerhuth
Diuz marsuppium
Wizianz
Baiz pannus
Schagur roclin
Schirizim stucha
Tenziz witede
Zamiziz gerun
Nasunz nethde
Glinziz soum
Hoilzirier houbetlovc
Naschiz linede
Rasinz risa
Hoilbaiz hoibetdůch
Ornalzanzia harsnur
Kanulzial wil
Oiralbrium inaures
Naczuon monile
Gragischon Armilla
Haurizin anulus
Curizan bortdun
Moruueia lederhosa
Galizima galea
Scurilz clipeus
Dilizanz gladius
Zanchur uezzel
Zichiz capulum
Guuniz conus
Schaniz scheida
Bichzin buckela
Ruiz ranth
Zuzianz wafun
Squair arcus
Grizianz senewa
Braliz bolz
Bluschanz schefde
Ploschinanz strala
Buzion phil
Curschin craphfo
Spalun shaft
Cauz sella
Bursich scandipola
Cumeriz suzel
Ganzian sugir
Amizdel bambest
Fronich frenum
Zuzian furbuge
Spuiz leist
Brascha subula
Zineuel drath
Gurux bursta
Lucza scůba
Bolis lo
Murscha suerca
Schuuarz slif
Laiganz addermince
Bizbio pin
Kailamanz torquular
Zazilliaz suuella
Zabuz pressere
Glucziminiz gebutde
Gulsich zubeda
Zanzimianz ingebutden
Suzgulaz sruba
Flanischianz bersiha
Burskaldiz seckere
Gacniz gelleta
Corizin vierdel
Aschuanz hama
Famigol carrada
Schuldemiz zober
Marsic sestere
Husic kanna
Gugurez stouf
Gulginz trehdere
Omezin reif
Laminic duga
Plucz bodun
Bubenez kufa
Zuchzizer punthlǒch
Scilanz zapfo
Buschinz mustum
Vischoreiz uinum
Briczinz ceruisia
Cherin gruz
Anic hopfo
Baczanz malz
Gunguliz schufa
Uischamil uinea
Stogin uitis
Ranziaz palmes
Alischol uua
Brisianz bercorn
Curschul rappo
Splinz pfal
Scruiz sepes
Staniziz stecco
Planizunz curtis
Comzimaz domus
Coindanz camenata
Stoinz stupa
Kalchizinz cellarium
Gauschuliz camera
Stariz stabulum
Preschaz presepium
Duliric necessarium
Zamzia dunch
Oirinschianz horreum
Danis denne
Flanus flegel
Susinna wanna
Sculiz scǒb
Spauiz sichelinch
Ralzoiz stro
Guguniz spriu
Vralischiz fenum
Bauzimiz futder
Aniziz erin
Bonizimz herth
Burizindiz ignis
Flagur flamma
Buinz lignum
Lischianz branth
Zinzia cinis
Amolic dupfen
Cranischil cruselin
Pruiuanz amphora
Giruschaz harsta
Schoil scutella
Feleiz coclear
Beoril becher
Nanzoiz ciphus
Bizbin mensa
Bibibaiz mensale
Buziz baccinum
Auizel aqua
Marchildulz moretum
Melzimaz meddo
Melzita hunecwirz
Agruiz senif
Parreiz panis
Pufeia flado
Cauizeil kuchelin
Scraphiaz krepfelin
Lamischiz abies
Pazimbu nespelbǒm
Schalmindibiz amigdalus
Bauschuz acer
Hamischa alnus
Laizscia tilia
Scoibuz buxus
Gramzibuz castanea
Scoica carpenus
Bumbirich corilus
Zaimzabuz cutinbǒm
Gruzimbuz cerasus
Culmendiabuz cornus
Guskaibuz esculus
Gigunzibuz ficus
Bizarmol fraxinus
Zamzila fagus
Scoimchia picea
Scongilbuz fusarius
Clamizibuz laurus
Gonizla studa
Zaschibuz lentiscus
Schamihilbuz iuniperus
Pomziaz malus
Mizamabuz morus
Burschiabuz murica
Laschiabuz ornus
Golinzia platanus
Sparinichibuz persicus
Zirumzibuz pirus
Burzimibuz prinus
Gimeldia pinus
Noinz paliu9rus
Lamschiz riscus
Scinzibuz Sauina
Kisanzibuz chinus
Ornalzibuz sanguinarius
Vischobuz taxus
Gulizbaz Iubex
Scoiaz uimina
Wagiziaz salix
Scuanibuz mirtus
Schirobuz ahornenbǒm
Orschibuz quercus
Muzimibuz nuzbǒm nucus
Gisgiaz tribulus
Zizanz dumi
Izziros uepres
Gluuiz arundo
Ausiz cicuta
Florisca carpobalsamum
Zizria cinomonium
Crichzial cardomomum
Cischinzariz spicanardus
Diziama liquaricia
Bagiziz piretrum bertram
Lanischa cristiana
Muzimia nuz muscata
Gulgia galgan
Gareiza gariofel
Kunx zitdewar
Barschin gingebern
Cririschia lorbere
Zusguel piper
Galigiz ciminum
Ginzia bibinella
Culgeia meigelana
Gurizama millefolium
Magizuna sitderuurz
Bruschia centauria
Kirischia entiana
Fauz enula
Gausia menewa
Bischia ugera
Saxia zucker
Scukuriz celidonia
Zichio plantago
Gischiz grensich
Pluschia poleia
Pigizia kuuenela
Dugrul binewrz
Bouizia boberella
Sizia melda
Cuz papauer
Cauzia sisimbria
Grauiko reumatica
Bitrianz marrubium
Baiezinzia abrotanum
Pabruz pheffercrut
Ruzia rosa
Chorischia lilium
Monischia agrimonia
Scaliziz salbeia
Raiz ruta
Garoz Isopo
Liniz lauendela
Guris venechil
Fulzia ringela
Flauzia bathenia
Dizia dictamma
Orris vvllena
Gauriz gundereba
Nischil nebeta
Luschia lubisticum
Grischol satureia
Agonzia aquileia
Maschin denmarka
Framiz steinuarn
Dagezia douvvrz
Grimizia brionia
Spiriz sprincwrz
Daschia wolfesgele
Karinz minnewrz
Pursiaz bisanzia
Brumz berewrz
Perschil berewinka
Firmizima consolida
Sanschul sanikela
Fenisgronz huswrz
Clanzga tenacetum
Karischa wermuda
Guska smergela
Nasciul natscado
Laufrica huflatdecha
Bulchzia girol
Gluziaz romesseminza
Marizima matra
Gurizlaniz hircescunga
Pulicha lunchwrz
Gaxuurinz nessewrz
Flichziz cepe
Duziliuz snitdelǒch
Clarischil allium
Prurziz surio
Philzia priseloch
Dizia planza
Pazia bilas
Fluischa bachminza
Iuziz lǒch
Basin pepo
Gragiz rathdich
Mixaziz raphanum
Lozunz ascolonium
Kirinz cucurbita
Grugiziz rapa
Dunschia lapacium
Grachia cresso
Scrurithil morcruth
Felischa kirvela
Zugezia dille
Kauschin caulis
Cursez milium
Pischir apium
Pransiz petrosilinum
Gruizia haselwrz
Brumsil biuerwrz
Graxia uiola
Galschia gamandria
Zischia frideles ocha
Gliaz gladiolus
Duniz distel
Guriz kartdo
Riaz ritgras
Scorzia urtica
Vrschianz olus
Giza simeza
Aseruz hanif
Inbiz cletdo
Flusez cle
Rischal wildeminza
Cachxis triticum
Ruizio siligo
Glachxa spelza
Diuxia ordeum
Zamza auena
Sparzun dorth
Zingia uersbotdo
Frazinz cazenzagel
Mazma faba
Pixiz pisa
Gullox kichera
Zuzil lenis
Circhza wichun
Kachzia uiselun
Argumzio grife
Laschiz aro
Riuschiz uultur
Scaruz elbiz
Balbunz bubo
Flauriz pellicanus
Bozibo herodius
Balsciz picus
Hauscuz accipiter
Zirunz nisus
Moguz larus
Sculez weho
Warnaz ardea
Nozia ulula
Glamzia hehera
Noizbiz nocticorax
Aschia stara
Dorinschiz dorndrewe
Drozima drosla
Asgriz isfogil
Brauz turdus
Bachiz ruch
Bauscha snepfa
Wilischio upupa
Gabia quahtila
Scalia merula
Duschio mergus
Wiuia paris
Waschiz roudil
Zanczia laudula
Noisca nathdegala
Agrizia wazerstelza
Mosiz uinco
Ermosiz disteluinco
Birischa grasemugga
Glisgia amarellus
Roischo cunigelen
Viperiz warcgengel
Loginx gruo
Ninxia cornix
Urchio ciconia
Gugurunz strucio
Bilzinus psitacus
Zamzit pauo
Ualueria uespertilio
Alxia pica
Alechiz stocharo
Schuwil onocrotalus
Purizimo rebestuchil
Nazischo gallus
Nazia gallina
Birizo gallinacius
Gazun pullus
Luschia aneta
Gagria anser
Halgia hagelgans
Bazima birchun
Raiza rephun
Prinscho miluus
Galschia columba
Ligeschia hozduba
Haischa turtur
Vizzia hirundo
Uoxniza cuculus
Sapiduz apis
Amzia uespa
Cruza wibel
Ariz papilio
Luxzia locusta
Virenz musca
Arschi culix
Mizia cinomia
Kanzia glimo
Boiz bruchus
Diezo hurniz
Cauiz cicado

The B text as emended by Steinmeyer

Ignota Latin German Latin
Aigonz deus goth
Aleganz angelus engel
Ziuienz sanctus heilich
Liuionz saluator heilere
Diuueliz diabolus duivel
Ispariz spiritus geist
Inimois homo meinscho
Iur uir man
Vanix femina wib
Peuarrez patriarcha ercevather
Korzinthio propheta wissage
Falschin uates warsage
Sonziz apostolus botho
Imschiol martir martdelere
Zanziuer confessor bihtdere
Vrizoil uirgo mageth
Uigiza uidua witdewa
Pangizo penitens ruwesere
Kulzphazur attauus alderano
Phazur auus ano
Peueriz pater fatder
Maiz mater mǒder
Nilzpeueriz uitricus stieffatder
Nilzmaiz nouerca stiermǒder
Scirizin filius sun
Nilzsiriz priuignus stifsun
Limzkil infans kindelin
Zainz puer cnappo
Zimzial iuuenis iungelinch
Bischiniz adolescens iuncman
Malkunz senex altman
Fronix frater burder
Miskila soror suestder
Peuors patruus fethdero
Fanschol auunculus hoheim
Pleniza amita wasa
Maizfia matertera můma
Funschiol gener suager
Liaziz nurus snurha
Zimbia socrus sueiger
Scair socer sueher
Neniz nepos nefo
Forinz maritus gehitman
Kaueia uxor gehitwib
Loiffol populus livt
Hochziz cecus blint
Nosinz surdus dovber
Hiszin strabo scilender
Sciniz balbus stamelender
Keliz blesus lisbender
Scarpinz mutus stummer
Kolianz claudus halzer
Pariziz eunuchus geheingestman
Phanizchin ydropicus wazersutdiger
Siliziz cardiacus herzesiecho
Stragulz paraliticus behtderieso
Pasizio leprosus miselsuthdiger
Hoil caput hoibeth
Forischial sinciput uorhoibeth
Ambila occiput hinderhobeth
Frens uertex wirbel
Fasinz caluaria gibila
Faraliz caluicium calewa
Ceril cerebrum hirne
Zirinschol ceriuella hirnescala
Scaia scetdela
Sterauinzia frons stirna
Amzil extrex nach
Guia nůlla
Ornalz crinis har
Milischa coma uasch
Ornalziriz cincinnus crisphar
Lasinz capillus lothe
Criberanz cesaries scara
Luzeia oculus ovga
Fonix pupilla seho
Luzpoinphia ougappel
Luzcrealz ougrich
Luziliel cilium ovglith
Luziminispier palpebra ovgbrawa
Pilsemia supercilium vbebrawa
Vguvviz lacrima drahun
Oir auris ora
Oirunguizol orsmero
Oirclamisil orcrosla
Nascutil nasus nasa
Nascuzirz naselǒch
Nascumisil nasecrosla
Pusinzia catarrus snuz
Wisanza gene hufelun
Maiaz maxilla wanga
Scamilin timpus dunnewenge
Moniz os munt
Talzim labium lespho
Osinz mandibula bachko
Maletinosinz kinnebacko, kinnebachko
Uimzial gingiue bilrun
Malzir dens zan
Osinzmalskir molaris dens bachkezan
Gulzia faux gůmo
Franix hůbo yuula
Gruzia guttur kela
Kolezia collum hals
Ranzgia lingua zunga
Firanz saliua speichaldra
Kolecruziz halsbein
Koletabeiaz ceruix halsadra
Maletin mentum kinne
Viriscal barba bart
Zizia greno granun
Dulsielz facies antluzze
Scalzio humerus asla
Scaintila scapula sculdera
Iunix ascella hǒchisa
Branizel brachium arm
Discol musculus mus
Luguriz elenbogo alenus
Iurstaniz cubitus elin
Nilzial rist
Vrzial manus hant
Zirins digitus finger
Pizel pollex dumo
Conix cnugel
Salziox unguis nagel
Pidago
Magux pugnus fust
Benizscia dextra zeswa
Silisza sinistra winstra
Warinz inpetigo warza
Galich menbrum gelith
Burbeiscal pectus brust
Burbefeleiz brustleffel
Laniscal ubera manmun
Veriszoil uenter buch
Stranguliz umbilicus nabelo
Tirziel renes lenden
Iuncxoril femur huf
Spirizan ilia lankin
Lilzia uentriculus vvamba
Schicial larus sihda
Kosinzia costa ribbe
Rimziol dorsum rugge
Scorinz cor herza
Ieuriz iecur lebera
Molliz pulmo lunga
Scauril stomachus mago
Uiperiz splen milze
Idiez fel galla
Gloiz renunculus niero
Vnguizol aruina smero
Virzeia uiscera inedre
Dariz intestina darma
Biuanz uesica blasa
Fluanz locium harn
Rubianz sanguis bluth
Suinz sudor sweiz
Dorniel culus hers
Duoliz nates
Zirzer anus
Menginz stercus horo
Virlaiz
Lizia glandula drůs
Amzglizia hegedrůse
Croich dieho
Boil genu kni
Cliuanz os bein
Cruniz crus meinschenbein
Sciacruniz tibie scinkun
Moueniz sures wado
Milisch medulla march
Tabeializ uena adra
Crouiz talus enkil
Vrzoia calcaneus versna
Funix planta pedis fůzsola
Misanz arcula ceha
Fuscal pes fůz
Ranzil růf
Nosinz grint
Minscol ulcus swero
Abiliz bladera fesica
Razil uenenum eithder
Scirinz tabo tror
Pasiz lepra miselsut
Bezelun uellun
Ruschila ruga runzela
Monzil scabies rudo
Kelionz papa babest
Karinz cardinalis cardinal
Penearrez patriarcha erzefatder
Arrezenpholianz archiepiscopus erzebiscofh
Enpholianz episcopus biscofh
Scailo clericus paffo
Scalzido sacerdos ewartdo
Kolscanz presbiter prister
Zeuinoz diaconus
Tilzeuinoz subdiaconus
Zintol acolitus lietdregere
Scurinz exorcista beswerere
Niscalnoiz lector lesere
Oriezio ianitor dorwartdo
Casinz cancelarius cancelere
Proueiz prepositus probeist
Telzion decanus dechan
Kancsilis cantor sengere
Luschil sacrita kuster
Agiziniz magister meister
Agilarchiniz magister scolarum schulmester
Silzimian scolaris
Iunchkal discipulus iungero
Larchizin scriptor scribere
Abiol abbas abbeth
Spariz prior
Morizin monachus munich
Reimonz monialis nunna
Phalischer inclusus closenere
Orinschiel heremita einsidelo
Ophalin templum gotheshus
Monzchia monasterium munster
Crizia ecclesia kircha
Clainzo claustrum closter
Miziabiza oratorium betdehus
Praiz chorus kor
Kaido delubrum abgotheshus
Zirinzil porticus porzech
Oneziz ianua důra
Hilziol ualue ualledure
Tirix limen druschubele
Scolioz superliminare oberdure
Poimiz postes durstudele
Gulioz cardo ango
Sparinzia sera sloz
Galantiz henga
Pioranz clauis sluzil
Pezimil pessulum grindel
Bizimonz fundamentum fundemunde
Staurinz lapis stein
Kalirinz quadrus quaderstein
Michzio cementum mortdere
Kolezin sabulum sant
Branzin calx calch
Ronzis perpendiculum murwaga
Gunzschula murus mura
Stirpheniz pauimentum hesderich
Kolinzia columpna sul
Fuschalioz bases simiz
Pillix capitellum capitel
Dioranz fornix suibogo
Sinziol testudo gewolbe
Bilidio celature graft
Phalidiz exedre absitdun
Lanschil analogium letdere
Diuloz tribunal dincstul
Tronischia cathedra bischouesstul
Ziuntoriz sanctuarium
Stalticholz altare eltdere
Gramizel gradus grethde
Blanzio ciborium
Sancciuia cripta cruftda
Zinzrinz coclea vvindelstein
Pharicsh conus cnofh
Tonizina nola schella,
Clomischol campana glochga
Zeia restis seil
Diriz rinch
Colinzko laquearia himelza
Phaliz pictura gemelze
Vmbrizio tectum dach
Gorinz trabs balko
Sciloz dil
Pizimanz asser breht
Zilozion pluteum gedile
Lamisch lateres ciegulun
Tonzion tegula scindela
Farischomil pinnaculum wintberga
Mizirzeis impluuium rochlog
Abiza domus hus
Talizima paries want
Philxima capsa kaspa
Spancriz dedicatio ecclesiae kirwiha
Limzikol crux cruce
Milizamiz ymago bilede
Timzaloz turibulum rochfaz
Donix acerra wirochfaz
Phamkil cera was
Dilisch sepum unslith
Zizimina oleum olei
Phamziolaz cereus kerza
Kinchzia candela lith
Kinchscalis candelabrum kerzestal
Liuizanz lucerna lithfaz
Spinzia lampas fakelun
Scurinz flamma
Bulizin pixis busha
Moleziz oblata
Amozia eucharistia gothdeslichamo
Valschiro calix kelich
Pamsiz patena
Phirzianz fistula rora
Phinziol urna eimer
Sparizin wedel
Phazia ampulla ampela
Libizamanz liber bůch
Kirzanzlibiz missalis liber messebůch
Gonzio lectionarius leczenere
Izimziolibiz euangeliorum liber ewanielere
Musgal graduale gradal
Bugeziol antiphonarius antiphenere
Iamischiz ymnarius ymnere
Zarianz cursere
Guziminz collectere
Schimischonz psalterium seldere
Amziliz omelia
Mumizalibiz matutinalis liber methdenbuch
Titilaiz breuiarium
Buenz antiphona
Dunaz responsorium respons
Braiz uersus uers
Onez canticum cantpsal
Guzinz collecta
Mimischanz capitulum
Scarinz scurliz subucula
Amlizima umbral superhumerale
Tizzia alba
Zizzion cingulum gurdeil
Olzimia mapula hantifano
Tunchzial stola
Scolmiz subtile subtil
Zimiza casula mishachel
Pazidol palium episcopale
Zinfrozia scandalia romschua
Paiox infula biscofeshubelin
Kolgira pastoralis baculus biscofestab
Minscal uexillum phano
Tilifzia tapete depeth
Squaniel cortina umbehanch
Zinkia ansa nestela
Korischol pfellel
Inschscola manutergium hantwela
Perezilinz imperator keiser
Rischol rex kunich
Peranz princeps fůrsto
Scaltizio palatinus palzgrefo
Malzienz marchio marchgrefo
Scarduz dux herzogo
Zienz comes grefo
Zichzienz pretor burgrefo
Kinchziol aduocatus vogeth
Tronziol patronus fethderlicher bescirmere
Crinuziol uicedomnus uicedum
Gazio caterua gesemene
Sarziz legio samenunga
Glosinz acies scara
Iuriz iudex rithere
Filisch aulicus houedrud
Zimzitama exercitus here
Viliscal uulgus uuole
Dulschiliz turba menege
Kanchiziol expeditio hereuart
Kanzil conmilito heregesello
Zilix socius gesello
Durziol miles ritdere
Perezim obses gisel
Culiginz uillicus sultheizo
Doziz exactor clegere
Clizio uades burgo
Fraizola conuiua gemazzo
Milzonziz pincerna schenko
Gospilianz discoforus druschezo
Spaninz pistor pister
Buschibol paneficus beckere
Lifziol cocus cohc
Birscheiz esca ezzin
Dirischil potus dranc
Scotilzio cellerarius kelnere
Schiraizon camerarius kamerere
Garginz hortulanus gardenere
Larginchziz artifex listinechere
Sporinzio rusticus gebur
Anziur agricola acherman
Gogglizil messor snidere
Dilimischol feniseca medere
Planzimor uinitor wingartman
Bosinz bubulcus hossenere
Garazin subulcus swein
Virzunz mulio stutdere
Scaliziz opilio schefere
Sunchzil sutor sudder
Larinzin coriariarius loiwere
Gulzianz figulus vlere
Loinscho lanarius wollemengere
Scabiriz piscator fischere
Figirez pictor melere
Smaletis faber smith
Zaueriz aurifer goltsmith
Bisianz argentarius silberere
Munchzidol nummularius munezere
Fronzios fenerator wůcherere
Folicio mercator koufman
Firmaniz lapicida steinmezzo
Bauiriz testor wobere
Auiriz nauclerus scifmeister
Scilmiol nauta schifman
Doinzio carpentarius boimwercman
Moruzio carnifex mezeiere
Dalscil capo winouga
Borschil telonearius zolnere
Gaurizio fidicen seithspilere
Scamizio mimus spileman
Baleuinz ioculator spotdere
Lizo saltator sprengere
Uirueniz fornicator hůrere
Maliuzia meretrix
Cliuinx magus goigelere
Ranschil loquax cleffere
Malzipianz obtrectator besprechere
Scorinzin susurro runechere
Solchdamiz adulator winehaldesere
Fugizlo cloacarius lengeuekere
Dolemiz ganeo uraz
Bizioliz potator drenkere
Siccioniz latro schachere
Rabiniz predo roibere
Uirtimanz fur dieb
Deiezio nauus getwerch
Logizkal gigas riso
Durziuanz sequester griezwartdo
Oirschal tubicen hornblesere
Fulscaioliz auceps fogelere
Beluaiz uenator iegere
Kolsinzio uerewere
Vinscolinz translator antfristere
Razinthia interpres dutdere
Spartoliz explorator spihere
Vrizeltin speculator wartdere
Sabonzio sagitarius selpscuzzo
Eioliz dominus herro
Salziz domina frowa
Subizo seruus cneth
Scalmiza ancilla dirna
Perzimzio aduena zukumelinch
Pazue indigena inbuwelinch
Primischol liber homo friman
Baischur proprius eigen
Scalgonzuz cliens dienestman
Dilzio dies dac
Scaurin nox nath
Dizol dominica dies sunnendac
Discula feria ii mendac
Mimizza feria iii dinestdac
Aleziz feria iiii mitdewocha
Mirzisil feria v dunresdac
Haurizpia feria vi vriedac
Hoizka sabbatum samezdac
Limix lux lieth
Conchsis tenebre vinstere
Tonziz umbra scethdo
Vaccinaz ebdomada wecha
Loizo mensis manoit
Azil annus iar
Scalo mane fru
Pinchz sero spade
Mumizanz matutinum
Ziuariz ianuarius
Scantido februarius
Ornischo marcius
Amnizo aprilis
Zirszinthio maius
Archindolis iunius
Zigionz iulius
Gargischol augustus
Scandidoz september
Oscilanz october
Holischa nouember
Denizimo december
Ginschinz prima
Scoinz tercia
Anischiz sexta
Ioinz nona
Kalizinz uespera
Duschanz completorium
Duneziz camisia hemede
Obirischa hermel manica
Fugeniz brace brůch
Iaschua
Zizinel narua sachela
Fuziz bracile brůchgurdel
Diuueia caliga hosa
Bizeris callicula
Inpelziaz subtalares
Zischion calcar
Zazimoz corrigia riemo
Morschis corium leder
Scatil tunica roc
Rogazin pellicium belliz
Scilia cuculla
Marezia cilicium herin gewanth
Cunzio mantellum mantel
Ganuzia cappa
Curchozia huba, huba mitra
Kanscho pilleus hůth
Scolzia marca marc
Linchz talentum phunt
Pligizil digel
Mazanz cultellus mezzer
Blanschil scoria sinder
Spanzol malleus hamer
Miska forceps zanga
Zabla lima figela
Zimischil serra
Scaun essa
Cloisch cluft
Schirzima fornez
Girzim meizel
Scanipla slistein
Biminzsta cos wezestein
Sciria securis hachges
Blinchzia dolabrum barda
Zichzimil bihelin bipennis
Kalziga hepa
Rauchmaz snitdesahs
Sculiz subula
Zanziel stilus
Kanfur hamus
Brazchia andena
Zizain patella phanna
Zisch sulcatorium
Ziunta plana saba
Zizim circinum cirzel
Hogiz terebrum negeber
Ziginz uomer sare
Zonz ligo sech
Milzimzia craticula
Kazinz lebes
Nochzido caccabus cachgela
Lachzim fuscinula crowel
Ochzia rastrum
Spirlizim falx
Ziuzia falcula
Galschiriz bipennis
Sconz incus aneboz
Grogezin carbo colo
Banchzenuz follis blasbalc
Bumberiz plaustrum wagen
Zimiz disla temo
Gugiziz assa axis
Stigienz rath
Buchziz naba
Reldiaz runga
Cauenel cateuizze
Kichsis lanchwith
Ischiazin speicha
Furanz storrun
Suzemel spannagel
Ranchil aratrum
Scolmiz stiua
Ziginz uomer sare
Zinz ligo sech
Gamzida egeda
Golziol silo
Haizima ager achger
Lauziminiza terra herda
Vmbleziz egerda
Scaleis bracha
Creiza lanth
Zamzia eigen allodium
Gigunz beneficium
Gauschin scriptorium kendre
Hauschiaz cornu horn
Bilischiz encaustrum dinda
Banziaz penna uedera
Arziaz cals
Schunz pumex pumez
Strauimiz rigelstab linea
Bulscharz plumbum bli
Branischiaz pergamentum pirimente
Guschiaz presdela
Luschanz minium
Kilmindiaz crocus
Schamiz tabula
Brizimaz stilus
Gauimiz circinus
Ruszianz tama
Zischel spula
Zubeiaz herleua
Guchiz uizza
Gozionz goltbracha
Ziziniz weuel
Blanschinz bligarn
Limizin scinun
Foriz driun
Ploniz spelt
Buuinz truha
Alegrinz scrinium scrin
Guzimiz cista chista
Guruz flahs linum
Biriz werch
Ruziminz colus
Lizchaz fusus spilla
Ordeiz wirden
Vazimanz garn
Almiz hasbel
Vazitelz garnescrago
Gianiz clugelin
Nulsiz acus nalda
Ziriskans uingerhůt
Diuz marsuppium
Wizianz
Baiz pannus důch
Schagur roclin
Schirizim stucha
Tenziz witede
Zamiziz gerun
Nasunz netde
Glinziz soum
Hoilzirier houbetlovc
Naschiz linde
Rasinz risa
Hoilbaiz hoibetdovch
Ornalzanzia harsnur
Kanulzial wil
Oiralbriun inaures
Naczuon monile spengelin
Gragischon Armilla
Haurizin anulus vingerlin
Curizan bortdun
Moruueia lederhosa occrea
Galizima galea helm
Scurilz clipeus silt
Dilizanz gladius swert
Zanchur uezzel
Zichiz capulum
Guuniz conus
Schaniz vagina seida
Bichzin buchgela
Ruiz ranth
Zuzianz wafun
Squair arcus bogo
Grizianz senewa
Braliz bolz
Bluschanz scheftde
Ploschinanz strala
Buzion phil
Curschin crapfo
Spalun shaft
Cauz sella
Bursich scandipola
Cumeriz suzel
Ganzian sugir
Amizdel bambest
Fronich frenum britdel
Zuzian furbuge
Spuiz leist forma
Brascha subula
Zineuel drath
Gurux bursta
Lucza scůba
Bolis lo
Murscha swertza
Schuuarz flif
Laiganz aderminze
Bizbio pin
Kailamanz torcular droda
Zazilliaz swella
Zabuz pressere
Glucziminiz gebutde
Gulsich zubeda
Zanzimianz inchebutden
Suzgulaz sruba
Flanischianz bersiha
Burskaldiz seckere
Gacniz gelleda
Corizin uirdel
Aschuanz hama
Famigol carrada
Schuldemiz zober
Marsic sestere
Husic kanna
Gugurez stǒf
Gulginz trehdere
Omezin reif
Laminic duga
Plucz bodun
Bubenez kufa
Zuchzizer punthlǒch
Scilanz zapfo broca
Buschinz mustum most
Vischoreiz uinum win
Briczinz ceruisia bier
Cherin gruz
Anic hopfo
Baczanz malz
Gunguliz schufa
Uischamil uinea wingart
Scilanz uitis
Ranziaz palmes
Alischol uua drubel
Brisianz bercorn
Curschul rappo
Splinz pfal
Scruiz sepes
Staniziz stecco
Planizunz curtis
Comzimaz domus hus
Coindaz camenata
Stoinz stupa stuba
Kalchizinz cellarium chelre
Gauschuliz camera
Stariz stabulum stal
Preschaz presepium cripha
Duliric necessarium
Zamzia dunch
Oirinschianz horreum sura
Danis denne area
Flanus flegel
Susinna wanna uentilabrum
Sculiz scǒb scopus
Spauiz sichelinch
Ralzoiz stro stramen
Guguniz spriu palea
Vralischiz fenum howe
Bauzimiz pabulum futder
Aniziz erin
Bonizimz herth
Burizindiz ignis fur
Flagur flamma
Buinz lignum holz
Lischianz brant stips
Zinzia cinis escha
Amolic olla duphen
Cranischil cruselin
Pruiuanz amphora
Giruschaz harsta
Schoil scutella
Feleiz coclear
Beoril beccharium
Nanzoiz ciphus
Bizbin mensa
Bibibaiz mensale
Buziz baccinum
Auizel aqua
Marchildulz moretum
Melzimaz metdo
Melzita hunecwirz
Agruiz senif
Parreiz panis
Pufeia flado
Cauizeil kuchelin
Scraphiaz krepfelin
Lamischiz abies
Pazimbu nesbilbǒm
Schalmindibuz amigdalus
Bauschuz acer
Hamischa alnus
Laizscia tilia
Scoibuz buxus
Gramzibuz castanea
Scoica carpenus
Bumbirich corilus
Laimzabuz cutinbǒm
Gruzimbuz cerasus
Culmendiabuz cornus
Guskaibuz esculus
Gigunzibuz ficus
Bizarmol fraxinus
Zamzila fagus
Scoimchia picea
Scongilbuz fusarius
Clamizibuz laurus
Gonizla studa
Zaschibuz lentiscus
Schalmhilbuz iuniperus
Pomziaz malus
Mizamabuz morus
Burschiabuz murica
Laschiabuz ornus
Golinzia platanus
Sparmichibuz persicus
Zirumzibuz pirus
Burzimibuz prinus
Gimeldia pinus
Noinz paliurus
Lamschiz riscus
Scinzibuz sauina
Kisanzibuz chinus
Ornalzibuz sanguinarius
Vischobuz taxus
Gulizbaz Iubex
Scoiaz uimina
Wagiziaz salix
Scuanibuz mirtus
Schirobuz ahornenbom
Orschibuz quercus
Muzimibuz nucus
Gisgiaz tribulus
Zizanz dumi
Izziros uepres
Gluuiz arundo
Ausiz cicuta
Florisca carpobalsamum
Zizria cinnamomum
Crichzial cardomonium
Cischinzariz spicanardus
Diziama likaricia
Bagiziz piretrum bertram
Lanischa cristina
Muzimia nuz muscata
Gulgia galgan
Gareiza gariofel
Kunx zitdewar
Barschin gingeber
Cririschia lorbere
Zusguel piper
Galigiz cuminum
Ginzia bibinella
Culgeia meigelana
Gurizama millefolium
Magizima sitderwurz
Bruschia centauria
Kirischia entiana
Fauz enela
Galsia menewa
Bischia ugera
Saxia zucger
Scukurriz celidonia
Zichio plantago
Gischiz grensich
Pluschia poleia
Pigizia kwenela
Dugrus binewurz
Bouizia boberella
Sizia melda
Cuz papauer
Cauzia sisimbria
Grauiko reumatica
Bitrianz marrubium
Baiezinzia abrotanum
Pabruz pfeffercrut
Ruzia rosa
Chorischia lilium
Monischia agrimonia
Scaliziz salbeia
Raiz ruta
Garoz ysopo
Liniz lauendela
Guris uenechel
Fulzia ringela
Flauzia bathenia
Dizia dictamma
Orris vvllena
Gauriz gundereba
Nischil nebeta, nebetda
Luschia lubestichel
Grischol satureia
Agonzia acoleia
Maschin denimarka
Framiz steivvarn
Dagezeia dowurz
Grimizia schitwurz
Spiriz sprincwurz
Daschia wolfegelegena
Karinz minnewurz
Pursiaz bisanzia
Brumz berewurz
Perschil berewinka
Firmizima consolida
Sanschul sanikela
Fenisgronz guthwurz
Clanzga tenacetum
Karischa wermuta
Guska smergela
Nasciul nahtscato
Laufrica huflatecha
Bulchzia girol
Gluziaz romesseminza
Marizima matra
Gurizlaniz hirzeszunga
Pulicha lunchwurz
Gaxuurinz nessewurz
Flichziz unelovch
Duziliuz snitdelouch
Clarischil albium
Prurziz surio
Philzia pfriselovch
Dizia planza
Pazia bilas
Fluizcha bachminza
Iuziz lovch
Basin pepo
Gragiz radich
Mixaziz rafanum
Lozunz ascelovch
Kirinz curbeiz
Grugiziz virapa
Dunschia latdacha
Grachia cresso
Scrurithil morcruth
Felischa keruela
Zugezia dille
Kauschin caulis
Cursez milium
Pischir apium
Pransiz petersilia
Gruizia haselwurz
Brumsil biuerwurz
Graxia uiola
Galschia gamandria
Zischia frideles ǒga
Gliaz gladiolus
Duniz distel
Guriz kardo
Riaz ritgras
Scorzia urtica
Vrschianz olus
Giza sinza
Aseruz hanif
Inbiz cletdo
Flusez cle
Rischal wildeminza
Cachxis triticum
Ruizio siligo
Glachxa spelza
Diuxia ordeum
Zamza auena
Sparzun dorth
Zingia uersbotdo
Frazinz cacenzagel
Mazma faba
Pixiz pisa
Gullox kichera
Zuzil lenis
Circhza wichun
Kachzia uiselun
Argumzio grifo
Laschiz aro aquila
Riuschiz uultur
Scaruz elbiz
Balbunz bubo
Flauriz pellicanus
Bozibo herodius
Balsciz picus
Hauscuz accipiter
Zirunz nisus
Moguz larus
Sculez weho
Warnaz ardea
Nozia ulula
Glamzia hehera
Noizbir nocticorax
Aschia stara
Dorinschiz dorndrewe
Drozima drosla
Asgriz isfogil
Brauz turdus
Bachiz ruch
Bauscha snepfa
Wilischio upupa
Gabia quahtila
Scalia merula
Duschio mergus
Wiuia paris
Waschiz roudil
Zanczia laudula
Noisca nahtegala
Agrizia wazzerstelza
Mosiz uinco
Ermosiz disteluinco
Birischa grasemugga
Gusgin amerellus
Raischo cunigelen
Viperiz warcgengel
Loginx gruo
Ninxia cornix
Vrschio ciconia
Gugurunz strucio
Bilzinus psitacus
Zamziz pauo
Ualueria uespertilio
Alxia pica
Alechiz stocharo
Schuwil onocrotalus
Purizimo rebestuchil
Nazischo gallus
Nazia gallina
Birizo gallinacius
Gazun pullus
Luschia aneta
Gagria anser
Halgia hagelgans
Bazima birchun
Raiza rephun
Prinscho miluus
Galschia columba
Ligeschia hozduba
Haischa turtur
Vizzia hirundo
Uoxniza cuculus
Sapiduz apis
Amzia uespa
Cruza brucus
Ariz wibel
Luxzia papilio
Virenz locusta
Arschi musca
Mizia culix
Kanzia cinomia
Boiz glimo
Diezo hurniz
Cauiz cicado