Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 22 ljuŋ´ 2b 平聲陽 窿