Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 240 ts‘i´ 2b 平聲陽
齊微4 324 tsi` 4d 去聲