Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 862 iănˇ 3c 上聲