Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1332 k‘iŋ´ 2b 平聲陽