Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

廉纖19 1598 k‘iăm´ 2b 平聲陽