Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1080 muă 1a 平聲陰