Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1170 maă´ 2b 平聲陽