Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 601 kyn 1a 平聲陰