Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 961 xjaw´ 2b‘ 入聲作平聲