Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 490 mu` 4d‘ 入聲作去聲 𦃤