Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 633 tʂ‘yn´ 2b 平聲陽