Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1526 am 1a 平聲陰