Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 425 puˇ 3c 上聲