Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 87 jaăŋ 1a 平聲陰