Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 772 jan` 4d 去聲