Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1323 miŋ´ 2b 平聲陽