Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1396 kiw 1a 平聲陰 𨷺