Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1482 tʂim 1a 平聲陰