Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1218 xwaă` 4d 去聲