Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 914 kjaw 1a 平聲陰