Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1193 tʂa㡠3c 上聲