Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 252 t‘uj´ 2b 平聲陽