Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 277 kujˇ 3c 上聲