Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1162 tʂwaă 1a 平聲陰