Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 833 k‘iăn 1a 平聲陰 𧗠