Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 11 ts‘uŋ 1a 平聲陰 [煙突]