Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 500 t‘aj 1a 平聲陰