Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 386 nu´ 2b 平聲陽