Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 251 tʂ‘i´ 2b 平聲陽