Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1185 ma㡠3c 上聲