Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 761 tʂwan` 4d 去聲