Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

廉纖19 1612 tʂiămˇ 3c 上聲