Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 342 luj` 4d 去聲