Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 823 tiăn 1a 平聲陰