Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 886 yăn` 4d 去聲