Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1569 xam` 4d 去聲