Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1359 liŋˇ 3c 上聲